Atatürk
STAJ KURULU BİREYSEL ÇALIŞMASI
Tarih: 9.02.2015 23:00:00| Okunma Sayısı: 6282

ERZURUM BAROSU STAJ KURULU BİREYSEL ÇALIŞMA

RAPORU YAZIM YÖNETMELİĞİ

 

Konu

 

Madde 1 - Avukatlık Yasası’nın 23., TBB Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin 18, 22, 23, 29., Erzurum Barosu Staj Kurulu İç Yönetmeliği’nin 12. maddesi gereğince, Erzurum Barosu’nda avukatlık stajı yapan stajyerlerin hazırlamakla yükümlü oldukları bireysel çalışmanın yapılması ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla işbu yönetmelik hazırlanmıştır.

 

Amaç

 

Madde 2 - Amaç, avukatlık stajının bir aşamasını oluşturan bireysel çalışmaların yapılmasına yardımcı olmak, belirli bir uygulama birliğine ulaşmak ve çalışmalardan yararlanma kolaylığı sağlamaktır.

 

Tanımlar

Madde 3 - Bu yönergede geçen:

Görüşme Kurulu : Erzurum barosu Staj Kurulu İç Yönetmeliği’nin 20. maddesi gereği oluşturulan kurulu,

Danışman : Erzurum Barosu Staj Yürütme ve Eğitim Kurulu üyesi olan ve stajyerin dahil olduğu grubun danışmanı olan avukatı,

Kurul : Erzurum Barosu Staj Yürütme ve Eğitim Kurulu’nu,

Konu : Bireysel çalışma alanını,

Rapor : Bireysel çalışma sonucunda stajyercehazırlanacak metni,

Stajyer : Bireysel çalışmayı yapan avukat stajyerini,

Yönetmelik : ErzurumBarosu Staj Kurulu İç Yönetmeliği’niifade eder.

 

Konunun Belirlenmesi

 

Madde 4 - Kurul, stajyerin staja başlamasını takip eden altmış gün içinde, stajyerin de görüşünü alarak, araştırma ve inceleme yapılacak konuyu (konu olarak; hukuki bir konu veya temyiz aşamasından geçmiş bir hukuk veya ceza davası dosyası seçilebilir) belirler. Kurul gerektiğinde konu belirleme yetkisini danışmana devredebilir. Stajyer konu üzerinde ön inceleme ve araştırma yaparak, bireysel çalışma projesini danışmana sunar; danışmanın olurunu aldıktan sonra konu üzerinde çalışmaya başlar.

 

Bireysel Çalışmanın Teslim Süresi

 

Madde 5 - Bireysel çalışma, stajın bitimine en geç altmış gün kala danışmana sunulur. Teslimde gecikilen her gün için görüşme kurulunca staj süresine ek yapılabilir.

 

Bireysel Çalışmanın Değerlendirilmesi

 

Madde 6 – Danışman kendisine verilen bireysel çalışma projesi ve raporunu öncelikle bu yönerge ile Staj Kurulu ilke kararları doğrultusunda değerlendirir. Raporun beklenen amacı gerçekleştirmesi halinde raporu benimser ve bu görüşünü “Danışman Sayfası”na yazar ve imzalar. Aksi durumda bireysel çalışmanın yönergeye uygun hale getirmesi için gerekli uyarılarını yapar. Uyarılara göre yapılan çalışma sonrasında “Danışman Sayfası”na raporunu yazar ve imzalar.

Kağıt Boyutu ve Gramajı

 

Madde 7 - Rapor yazımında birinci hamur, en az yetmiş beş gram “A4” kağıt kullanılır. Cilt sırasında, bu boyuta yakın bir boyutun korunmasına özen gösterilir.

 

Sayfa Düzeni

 

Madde 8 - Sayfaların üst kenarlarında dört, sağ ve sol kenarlarında iki santimetre boşluk bırakılır. Başlık ve dipnotlar dahil olmak üzere her satır on beş santimetreden fazla olamaz. Her sayfadaki yazım boyu yirmi dört santimetreden fazla olamaz.

 

Makine Standardı

 

Madde 9 - Metinlerin yazımı, bilgisayar, daktilo veya matbaa ortamında gerçekleştirilecektir. Metinlerde 10-12, dipnotlarda 10 puntonun altında Arial, Verdana, Times New Roman karakter

kullanılmayacaktır.

 

Paragraf Başı ve Satır Aralıkları

 

Madde 10 - Paragraflar beş tuş içerinden başlayacaktır. Paragraflar arasında iki tam aralık boşluk bırakılacaktır. Satırlar bir buçuk aralıkla yazılacaktır.

 

Ana ve Ara Başlıklar

 

Madde 11 - Bölüm başlığı ile bölüm içindeki ana başlıklar büyük ve koyu harflerle yazılacak ve altları çizilmeyecektir. Ara başlıklar ise büyük harf ve normal renkle yazılacaktır. Bölüm başlıkları ile bubaşlıkların ilk paragrafları arasında iki buçuk tam aralık; alt bölüm başlıkları ile bunların ilk paragrafları arasında iki tam aralık; bir bölüm ve alt bölüm başlığı arasında ise üç tam aralık boşluk bırakılacaktır.

 

Anlatım

 

Madde 12 - Raporun yazımında olabildiğince açık ve yalın bir anlatım kullanılmalıdır. Anlatım, üçüncü şahıs ağzından yapılmalı; özellikle birinci tekil şahıs kullanılmamalıdır. Kısa, yalın ve öz cümleler kullanılmalı, çok sayıda sıfat ve zarf kullanımından kaçınılmalıdır.

 

Bireysel Çalışma Raporlarının Değerlendirilmesinde Sıra

 

Madde 13 - Bireysel çalışma raporunun derlenip ciltlenmesinde aşağıdaki sıraya uyulacaktır:

 

A) Hukuksal konu çalışmasında:

1. Dış kapak,

2. İç kapak,

3. Danışman sayfası,

4. Teşekkür sayfası (varsa),

5. İçindekiler sayfasında konu sayfa numarası mutlaka belirtilmelidir

6. Kısaltmalar cetveli,

7. Önsöz (gerek duyulursa),

8. Giriş ve sonuç dahil metin,

9. Kaynakça,

10. Ekler (varsa).

 

B) Hukuk ve İdari Dava Dosyası İncelemesinde:

1. Dış kapak,

2 İç kapak,

3 Danışman sayfası,

4 Teşekkür sayfası (varsa),

5 Dizin,

6 Kısaltmalar cetveli,

7 Önsöz,

8 Olay,

9 Dava açıldığı sırada dayanılan veya dayanılması gereken, yasalar ve ilgili maddeleri ile olaya uygunluk açısından dava dilekçesinin değerlendirilmesi -görev, yetki, süre vb. usul hukuku açısındanda değerlendirilecektir-,

10 Cevap dilekçesinde dayanılan yasalar ve ilgili maddeleri gözönüne alınarak değerlendirilmesi,

11 İlgili yasa maddeleri dikkate alınarak, dayanılan kanıtlar ve değerlendirilmesi,

12 Yargılamanın -duruşma aşamasının- değerlendirilmesi,

13 Hükmün gerekçesi ve değerlendirilmesi,

14 Temyiz nedenleri –ilgili usul hükümleri nazara alınarak-

15 Temyiz sonucu ve değerlendirilmesi,

16 Başvurulacak başka yasal yollarının olup olmadığının tartışılması,

17 Sonuç: Dosyanın tümüne ilişkin stajyerin yaptığı değerlendirme,

18 Ekler: Dava dosyasının ilgili sayfalarının fotokopisi.

 

C) Ceza Dosyası İncelemesinde:

1. Dış kapak,

2. İç kapak,

3. Danışman sayfası,

4. Teşekkür sayfası (varsa),

5. Dizin,

6. Kısaltmalar cetveli,

7. Önsöz,

8. Hazırlık:

a) Olay: Şikayet, ihbar, suçüstü hali vb...,

b) Mağdur/müşteki anlatımları –varsa görgü tanıkları-,

c) Sanık:

aa. Yakalama, üst arama, zaptetme, yer gösterme, teşhis, yüzleştirme, teslim-tesellüm gibi kolluk tutanaklarının değerlendirilmesi,

bb. Sanık/zanlı ifadesi –CMK’a uygunluk açısından değerlendirilmesi

cc. Varsa olaya ilişkin teknik raporlar –otopsi, adli tıp, balistik, kriminal vb.-değerlendirilmesi,

dd. C. Savcılığı’na ulaşan soruşturma, soruşturma evrakının iddianame tanzimine kadar değerlendirilmesi –C. Savcılığı ifadesi, tutuklama talebi, varsa sulh ceza mahkemesi kararı-,

ee. Hazırlık aşamasının yukarıdaki kıstasların esas alınarak değerlendirilmesi.

9. Son soruşturma:

a) İddianamenin kabulü,

b) Tensip ve tensip zaptıyla verilen kararların değerlendirilmesi -tutukluluğun devamı, görevsizlik, tarafların çağrılması vb.-

c) Mahkemece yapılan tahkikat:

aa. Sanığın kimlik tesbiti ve sorgusu,

bb. Nüfus ve sabıka kayıtların celbi ile incelenmesi,

cc. Ek savunma -gerekiyorsadd. Müşteki/mağdur anlatımları,

ee. İddia ve savunma tanıkları,

ff. Keşif ve bilirkişi incelemesi,

gg. Re’sen araştırılacak hususlar.

d) Esas hakkındaki mütalaa –sevk maddelerinin somut olaya uygunluğu-,

e) Esas hakkında savunma.

10. Hüküm

a) Usul yönünden.

b) Esas yönünden.

11. Kanun yolları ve değerlendirilmesi.

12. Ekler: Dava dosyasının fotokopisi.

 

Çalışmanın Bölümlendirilmesi

 

Madde 14 - Çalışmanın bölümlendirilmesinde sadece anametin kısımları için bölüm numarası kullanılır. Bölüm içinumaralandırmalar:

A.

1.

a.

aa.

aaa.

şeklinde veya bilimsel araştırma el kitaplarında kabul edilmiş olan numaralandırma sistemine göre yapılır.

Ekler: Varsa bunlar, Ek-1, Ek-2,...biçiminde gösterilir

 

Dış Kapak

 

Madde 15 - Dış kapak beyaz parlak kartondan olacaktır.Standartlaşmayı sağlamak amacıyla kapak yazıları, matbaa ya dabilgisayar ile ve bireysel çalışmanın başlığı hariç 10-12 punto harfbüyüklüğünde yazılacaktır. Bireysel çalışmanın başlığı, 16-20 puntoharf büyüklüğünde ve koyu olacaktır. Dış kapakta, başlığın dışındaAnkara Barosu ibaresi, stajyerin adı soyadı, staj sicil numarası, grubu,danışmanın adı, çalışmanın yapıldığı yıl ve yer, aralarında belirgin veölçülü aralıklar bulunacak şekilde yer alacaktır.

 

İç Kapak

 

Madde 16 - İç kapağın içeriği, sayfa düzeni tümüyle dış kapaklaaynı olacaktır. Ancak karton yerine bireysel çalışmanın yazımındakullanılan normal kağıt kullanılacaktır.

 

Danışman Sayfası

 

Madde 17 - Bu sayfada danışman sayfası ibaresi, danışmanınadı, soyadı, bireysel çalışmanın teslim tarihi ile danışmanın görüşleribölümleri bulunacaktır.

 

Gönderme Yapma/Atıf

 

Madde 18 - Göndermeler dip not şeklinde yapılacaktır. Cümleve metin içinde gönderme yapılmayacaktır. Dipnot bölümü ince birçizgi ile ayrılacaktır. Dipnotlardaki göndermeler ilk defasında aşağıdabelirtilen örnekte olduğu gibi yapılacaktır. Yazarın aynı eserine birdençok gönderme yapılıyorsa yine aşağıda belirtilen ikinci örnekteki gibiyapılacaktır:

- Kuru, Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Ankara 1974, s. 250.

- Kuru, s. 251.

 

Doğrudan Alıntılar

 

Madde 19 - Herhangi bir çalışmadan yapılan alıntılar tırnak içindegösterilecektir. Bu alıntılar, iki satırdan fazla ise ana metinden ayrı,satır başından sekiz tuş (aralık) içeriden başlayarak yazılacaktır.

 

Kısaltmalar

 

Madde 20 - Kısaltma yapılmak isteniyorsa, kısaltmalar, yaygın veanlaşılır şekilde olmalıdır.

 

Dipnotlar

 

Madde 21 - Genellikle metin içinde verilmesi durumunda metninakıcılığını bozan fakat konuya açıklık getirecek olan her türlü tanım,yorum, ek bilgi, karşıt görüş, sonraki bölümlerde daha ayrıntılı elealınacak konular vb. dipnot halinde gösterilebilir. Dipnotlar her

bölümde birden başlatılarak verilir. Dipnot için metin içinde ilgiliyerde satır üstüne çıkılarak sıra numarası verilir.

 

Kaynakça

 

Madde 22 - Çalışmalarda standart kaynakça düzeni kullanılacaktır.Sayfanın ortasına büyük harflerle KAYNAKÇA yazılacaktır. Kaynakçakısmına bölüm numarası verilmeyecektir. Kaynakçadaki eserler, yazarsoyadına göre alfabetik olarak sıralandığından eserlere ayrıca sıra

numarası verilmeyecek ve yazarların unvanı kullanılmayacaktır.

 

Metinde geçen ve kaynak olarak gösterilen ya dagönderme yapılmasa bile kaynakçada gösterilen bütün kaynaklaryazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Sıralamada önceyazarın tek başına, sonra varsa öteki yazarlarla birlikte yazdığı eserlereyer verilir. Başka yazarlarla ortak olarak yazılan eserler birden çoksaikinci, daha sonra üçüncü yazarların soyadına göre sıralama yapılır.Yazarın soyadı büyük harflerle yazılıp virgül konur, bir aralıktansonra adının baş harfi büyük, gerisi küçük harflerle yazılır:Yararlanılan eser kitap ise, başlığı yazarın adından sonra virgülkonularak, kelimelerin baş harfleri büyük gerisi küçük harflerle veorijinal başlığa sadık kalınarak koyu (siyah) harflerle yazılır. Başına vesonuna tırnak ya da parantez konulmaz.KURU, Baki, : Hukuk Muhakemeleri Usulü, Ankara 1974.....gibiAlınan makale ise, tırnak içine alınarak kelimenin baş harfleribüyük gerisi küçük harflerle orijinal başlığa sadık kalınarak yazılır.Tırnağı kapatmadan önce virgül konulur; altı çizilmez, italikle yazılmaz,koyu harflerle yazılmaz; yabancı dilde yayınlanan kaynaklar için de bukural uygulanır:Güler, Ahmet : “Suçluların Anatomisi,” Erzurum Barosu

Dergisi, 2002, S.2, s.7l50. ... gibi.Kaynak dergi ve yazarı da belli değilse, makalenin başlığındansonra derginin adı kelimelerinin baş harfleri büyük, gerisi küçükharflerle herhangi bir kısaltma yapılmaksızın orijinal adı ile yazılır.Derginin adından sonra, virgül konup varsa Romen rakamları ile ciltnumarası ve normal rakamlarla yılı ve sayısı aralarına virgül konarak,cilt ve sayı sözcüklerinin kısaltılmış ifadeleri C., S. olarak yazılır:“Suçluların Anatomisi,”: Erzurum Barosu Dergisi, 2002, S.2, s.7l50....gibi.Eserin yayımlandığı yer ve yıl için eser başlığından sonra virgülkonularak yayımlandığı yer ve yayım tarihi yazılır.

 

Yürütme

 

Madde 23 - İşbu Yönetmelik hükümleri, Erzurum Barosu Yönetim Kurulunca yürütülür.

 

Yürürlük

 

Madde 24 - Yönetmelik, 05.01.2015 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Nisan 2024><<
Nisan 2024
 PSÇPCCP
1325262728293031
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
18293012345

24.04.2024
AV. TALAT GÖĞEBAKAN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.