Atatürk
ERZURUM BAROSU STAJ KURULU İÇ YÖNETMELİĞİ
Tarih: 9.02.2015 23:00:00| Okunma Sayısı: 8202

ERZURUM BAROSU

AVUKATLIK STAJ KURULU İÇ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç ve Kapsam

 

Madde 1- Bu yönetmelik 1136 sayılı Avukatlık Yasası ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 1.maddesinde yer alan amaç doğrultusunda Erzurum Barosu Avukat Stajyerlerinin staja başlama, çalışma ve gözetiminde uygulanacak yöntemler ile stajyer eğitimine ilişkin ilke ve kuralları kapsar.

 

Dayanak

 

Madde 2- Bu yönetmelik 1136 sayılı yasanın 23, 95/2-9-15. maddeleriyle TBB Avukatlık Stajı Yönetmeliğinin 19, 22 ve 25. maddeleri gereğince düzenlenmiştir.

 

Tanımlar


Madde 3-
 Bu iç yönetmelikte geçen tanımlarda :

EBSEM : Erzurum Barosu Staj Eğitim Merkezi’ni

BARO : Erzurum Barosu’nu

BAŞKAN : Erzurum Barosu Staj Eğitim Merkezi Başkanı’nı

STAJDAN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ: Erzurum Barosu Yönetim Kurulunca görevlendirilmiş Yönetim Kurulu Üyesini,

STAJYER GRUP TEMSİLCİSİ: Stajyerlerle Eğitim Merkezi Yönetimi arasında iletişimi sağlamakla görevli ve yönetmelikte belirlenecek diğer görevleri yapmak üzere her eğitim dönemi başlangıcında, Erzurum Barosu stajyer avukat listesine kayıtlı stajyer avukatlar tarafından, gizli oyla seçilecek ve temsilcilik görevinin staj bitim belgesi almak ile sona ereceği, katılımlar dışında stajyerler arasındaki ilişki ve dayanışmayı güçlendirmek, stajyerlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri düzenlemek, stajyerlerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla Yürütme Kurulu’na öneri götürmekle yükümlü iki asıl, iki yedek stajyer avukatı;

YÖNETİM : Erzurum Barosu yönetim Kurulunu

YÖNETMELİK : Erzurum Barosu Staj Eğitimi Merkezi Yönetmeliği’nitanımlamaktadır.

KURUL         : Staj Eğitim Merkezi Yürütme ve Eğitim Kurulu

DANIŞMAN : Erzurum Barosu Staj Yürütme ve Eğitim Kurulu üyesi olan ve stajyerin dahil olduğu grubun danışmanı olan avukatı

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Staj Eğitim MerkeziGörevi

 

Madde 4- Erzurum BarosuStaj Eğitim Merkezinin görevleri şunlardır:

a) Stajyerin TBB Staj Yönetmeliğinin 1. Maddesinde gösterilen amaçlar doğrultusunda mesleğe hazırlanmalarını sağlamak,

b) Stajyerler ile Baro arasındaki ilişkileri düzenlemek ve devamlılığını sağlamak,

c) Stajyerler arasındaki ilişki ve dayanışmayı güçlendirmek,

d) Stajyer-Avukat arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak ve karşılıklı isteklerin göz önünde tutulmasıyla stajyerin avukat yanına yerleştirilmesi konusunda yardımcı olmak,

e) Stajyerlere ait bilgileri içeren stajyer formlarının SEM dosyasında toplanmasını sağlamak ve değişikliklere uygun olarak gerekli düzeltmeleri yapmak,

f) Staj konferanslarını ve seminer çalışmalarını düzenlemek

g) Staj tezlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi hususlarını düzenlemek,

h) Stajyerlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri stajyer temsilcileri ile birlikte düzenlemek,

i) Stajyerlerin sorunlarına stajın her aşamasında çözüm üretmek,

j) Avukatlık Stajının daha nitelikli ve verimli geçmesi ve iyileştirilmesi için gerekli her türlü çalışmayı yürütmek,

k) Stajyer hakkında avukat tarafından düzenlenecek üçer aylık dönem raporlarını takip etmek,

l) Altı ayda bir EBSEM'e ilişkin faaliyet raporu düzenleyerek Yönetim Kuruluna sunmak.

 

EBSEM Organları


Madde 5- EBSEM’in organları Yürütme ve Eğitim Kurulu ve Danışma Kurulu’dur.

 

EBSEM Yürütme ve Eğitim Kurulu


Madde 6-EBSEM Yürütme ve Eğitim Kurulu, Yönetimce
iki yıl süre ile görevlendirilen, TBB Avukatlık Staj yönetmeliğinin 15. maddesindeki yazılı niteliklere sahip en az 10 avukat ve stajdan sorumlu baro yönetim kurulu üyesinden oluşur.Herhangi bir nedenle boşalan üyelik, yürütme kurulu önerileri de dikkate alınarak Baro Yönetim Kurulunca doldurulur.

 

Yürütme ve Eğitim Kurulu ilk toplantısında kurula iki yıl müddetle başkanlık edecek Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazman, Genel Sekreter gizli oyla seçilir. Kurula başkan, başkanın yokluğunda başkan yardımcısı onun da yokluğunda, genel sekreter başkanlık eder. Kurul yeni dönem eğitim programını oluşturuncaya dek, her hafta belirli gün ve saatte toplanır.Bu aşamadan sonraki toplantı günleri, bir önceki toplantıda belirlenir. Önemli bir nedenin çıkması halinde başkan belirleyeceği gün ve gündemle kurulu her zaman toplantıya çağırabilir. Kurul, Adli Ara Verme dışında ayda en az bir kez toplanmak zorundadır.Kurul uygun gördüğü toplantılara stajyer grup temsilcisini ve ilgilileri de çağırabilir.

Toplantılarda görüşülecek konuları içeren ve başkanca hazırlanacak gündem, toplantı gününden en az bir gün önce kurul üyelerine güncel yöntemlerle (baro tarafından görevlendirilecek işgören aracılığıyla) iletilir. Kurul salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Kurul toplantılarında alınan kararlar, karar defterine tarih ve sıra numarasıyla yazılır ve toplantıya katılanlarca imzalanır. Alınan kararların birer örneği Baro Yönetim Kurulu’na gönderilir.

Yürütme Kurulu öncelikle, EBSEM’in tüm çalışmalarından ötürü Baro Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Kurul üyeleri, kurul toplantılarına katılmak ve kurulca verilecek görevleri yapmak zorundadırlar.Kurul üyelerinin, kurulca kabul edilebilir bir özre dayanmaksızın bir eğitim yılı içinde peş peşe olması koşulu aranmaksızın üç kez :

ca) Toplantılara katılmaması,

cb) Eğitim Programında yer alan grup çalışmalarına katılmaması;

cc) Stajyerlerle görüşmelerle katılmaması,

cd) Staj kurulunca verilecek görev ve kararları yerine getirmemesi;

halinde kurul, kurul üyesinin üyeliğinin sona erdirilmesi için yönetim kuruluna talepte bulunur.

 

EBSEM Yürütme ve Eğitim KuruluGörevleri


Madde 7- Kurul, merkezin kuruluş amaçlarına ve faaliyetlerine ulaşmak yönünde her türlü önlemi almakla yükümlüdür.Bu nedenle :

a- Merkezin çalışmalarını yürütebilmesi için gereken, eğitim, öğretim araç gereçleri, diğer taşınır ve taşınmaz mallarla, her türlü hakları saptamak ve sağlanmasını Baro Yönetim Kurulu’na önermek ;

b-Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak ve Baro Yönetim Kuruluna önermek;

c- Eğitim programlarını ve takvimini hazırlayıp uygulamak;

d- Eğitimi yapılacak bilim dallarını, dalların öğretim görevlilerini belirlemek, görevlendirmek, görevden almak;

e- Avukat adayı stajyerlerin katılımlarını ve çalışmalarını izlemek, stajyerlerin istem ve yakınmalarını dinlemek, değerlendirmek ve çözüm üretmek; stajyerlerle Baro arasındaki ilişkileri düzenlemek ve devamlılığını sağlamak;

f- Stajyer hakkında yanında staj yaptığı avukat tarafından düzenlenecek üçer aylık dönem raporlarını takip etmek, gerek eğitim kurulu raporları gerek yürütme kurulu olarak kendi değerlendirmeleri sonucu, “Stajın Uzatılması” konularında yönetim kuruluna öneride bulunmak;

f- Eğitim, bitirme, başarı ve katılma belgeleri verme;

g- Merkezin amacına uygun işleyişini sağlayıcı her türlü etkinlikleri gerçekleştirmek, yazılı, görsel, işitsel araçlarla bilgi ve kaynak biriktirmek ve yayın yapmak;

ğ- Eğitim Kurulunun kararlarını yürütülmesini sağlamak yolunda gerekli katkıyı sağlamak;

h- Merkezde görevlendirilen baro çalışanını (işgörenini) denetlemek;

ı- Gerektiğinde, diğer Baroların staj eğitim merkezleri ile ortak çalışma yapmak;

i- Gerekirse uluslar arası stajyer değişim projeleri hazırlamak, uygulamak;

j- Ayda bir EBSEM’e ilişkin çalışma raporu düzenleyerek Baro Yönetim Kurulu’na sunmak;

 

Staj Eğitim Merkezi Danışma Kurulu:

 

Madde 8-  Meslekte en az 10 yılını doldurmuş 10 avukattan oluşur.

Kıdem esasına göre seçilecek üyelerle staj eğitimini başarıyla bitirmiş üyeler, bir eğitim yılıboyunca üyelikleri sürmek üzere her eğitim yılı başında yeniden saptanır.Avukatlığa engel bir suçtan dolayı haklarında son soruşturma açılmasına karar verilmişolanlarla geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca kesinleşmiş bir kararla işten çıkarma,kınama veya para cezasıyla cezalandırılmış olanlar danışma kurulu üyesi olamazlar.

Danışma kurulu, her eğitim döneminin başında ve gerektikçe yürütmekurulunun çağrısıyla üyelerinin salt çoğunluğuyla toplanır. Katılan en yaşlı Baro Başkanı,yokluğunda toplantıdaki en yaşlı üye toplantıya başkanlık eder. Gündeme bağlı olmaksızın,katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

Staj ve meslek içi eğitimin içeriği ve yöntemi, Merkez’in çalışma ve yapılanmasınailişkin tavsiye kararları almaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Staj

 

Madde 9 – Staj bir yıldır. İlk altı ayı mahkemelerde, kalan altı aylıkkısmı avukat yanında yapılır. Stajyerin bu bir yıllık süre içerisinde, Yürütme ve Eğitim kurulunca düzenlenen eğitim çalışmalarına katılması zorunludur.Yürütme ve Eğitim kurulunca düzenlenen eğitim çalışmaları Erzurum Barosu hizmet binasında ve gerekli görülen yerlerde yapılır. Staj eğitimine katılacak stajyerlerinsayısı, eğitim programı, Baro’nun olanakları ve fiziki koşullar dikkatealınarak, her eğitim dönemi için Yürütme ve Eğitim Kurul’un önerisi doğrultusundaYönetim tarafından belirlenir.

 

Yıllık Eğitim Programı

 

Madde 10 – Eğitim dönemi, kırk hafta olup, altı eylülde başlar veertesi yıl otuz temmuzda sona erer.

 

Temel Eğitim Konuları ve Süreleri

 

Madde 11 – Eğitim konuları ve süreleri, TBB Avukatlık StajYönetmeliğinin 22 ve 23. maddelerindeki ilkeler doğrultusunda,Yürütme ve Eğitim Kurulunca her yılın temmuz ayında belirlenerek yıllık program hazırlanır.

 

Bireysel Çalışma

 

Madde 12 – Stajın başlangıcını takip eden ilk 60 gün içinde Yürütme ve Eğitim Kuruluncaveya Kurulun yetki vermesi halinde danışmanca belirlenecek konudoğrultusunda her stajyer bireysel çalışma yapmakla yükümlüdür.

Bireysel çalışma, stajın bitimine en geç 60 gün kala bir raporladanışmana sunulur. Raporun bir örneği stajyerce tutulan stajdosyasında saklanır.

Bireysel çalışmanın nasıl yapılacağı, yazılacak raporun biçimi vediğer konular Bireysel Çalışma Yönetmeliğinde belirlenir.

 

Diğer Eğitim Çalışmaları

 

Madde 13 –

a) Adli yardım,

b) Hakem yargısı,

c) CMUK servisindeki çalışmalar,

d) Kriminoloji laboratuarlarındaki çalışmalar,

e) Yüksek mahkemelerdeki incelemelerden ve staj kurulunun diğereğitim çalışmalarından oluşur.

 

Mahkeme ve Adalet Dairesinde Çalışma

 

Madde 14 – Stajın ilk altı ayı Adalet Komisyonunun gözetimialtında mahkeme ve adalet dairelerinde yapılır. Bu dönemdeki staj,TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 11 ve 12. maddesinde belirtilenşekilde yapılır.

 

Büro Çalışması

 

Madde 15 – Stajyer, stajının ikinci altı ayında en az beş yılmeslek deneyimi olan ve Avukatlık Kanunu 15. ve TBB Avukatlık StajYönetmeliğinin 14 ve 15. maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyanavukat yanında stajına devam eder.

 

Yanında staj yapılacak avukata başlama yazısı ile birlikte, TBBAvukatlık Staj Yönetmeliğinin 16. ve 17.maddeleri doğrultusundastajyerin yetiştirilmesi ve Kurulca saptanan ilkeler, eğitim programı vestajyerin staj sonu görüşmesinde hazır bulunması gerektiği bildirilir.

 

Diğer Çalışmalar

 

Madde 16 – Stajyer, duyurulan eğitim programında yer almasa bileKurulca yapılacak duyuru üzerine; Baroca veya Kurulca düzenlenensempozyum, panel, konferans gibi tüm bilimsel, kültürel, mesleki vesosyal içerikli etkinliklere katılmakla yükümlüdür.

 

Staj Dosyası

 

Madde 17 – Stajyer, staj süresince yaptığı çalışmaları içeren bir stajdosyası tutar. Dosyaya kurulca verilen görevlere ilişkin kayıtlar, eğitimetkinliklerine ait soru ve yanıtları, seminer soru ve yanıtları, bireyselçalışma raporu ve diğer çalışmalar tarih sırasıyla konur. Staj Kurulu

önünde yapılacak görüşme sırasında dosyayı yanında bulundurmakve Kurula sunmakla yükümlüdür. Dosya Kurulca belirlenen sıraya göredüzenlenir.

 

Stajyerin Devamı

 

Madde 18 – Stajyer tüm eğitim çalışmalarına katılmak zorundadır.Devam ve devamsızlık izelgeleri grup danışmanlarınca veya Kurulcagörev verilmesi halinde staj kurulu sekreterliğince tutulur. Stajyer 11. maddedeki eğitim çalışmalarının % 85’ine katılmak zorundadır. % 15’in üzerindeki her bir eğitim günü devamsızlık için, stajının bir hafta süre ile uzatılmasına karar verilir. Ayrıca stajyerin 13 ve 16. maddede belirtilen çalışmalardan katılmadığı her biri için stajının bir hafta süre ile uzatılmasına karar verilir.Stajyer, uzatılan süre içindeki her türlü eğitim çalışmasınakatılmakla yükümlüdür.

 

Stajyerin İzlenmesi

 

Madde 19 – Kurul; stajyeri, stajı süresince izler.Stajyerin staj eğitim çalışmalarına katılmaması veya çalışmalarıaksatması, stajı süresince Avukatlık mesleği ile bağdaşmayan eylemve işlemlerinin saptanması; Yasa, Meslek Kuralları, Baro’ca alınankararlara ve Kurul kararlarına aykırı davranması, verilen görevleriyerine getirmemesi gibi olumsuz durumlar saptandığında stajyerindurumunun belirlenmesi için Kurulda görüşme açılır. Kurul, stajyerinuyarılmasına karar verebileceği gibi koşulları oluştuğunda stajyerinadının staj listesinden silinmesi için Yönetime öneride bulunabilir.

 

Stajyer ile Görüşme

 

Madde 20 – Görüşmenin amacı, bir yıllık staj eğitim çalışmasısonunda stajyerin meslek kuralları bilgisi ile hukuk ilkelerini ve mevzuathükümlerini olaylara uygulayabilme yeterliliği ile staj eğitim çalışmalarınakatılımının değerlendirilmesi ve staja devamının gözden geçirilmesidir.Kurul, belirleyeceği bir takvim dahilinde, stajyerle staj bitimine onbeş gün kala bir görüşme yapar. Görüşme üç kurul üyesinden oluşanalt kurul veya kurullar gözetiminde yapılır. Kurulda görev yapacaklarınlistesi eşit dağılım listesine göre önceden belirlenir. Kurula, listedebelirlenen üye başkanlık eder. Üyenin mazeretli olması halinde enkıdemli üye başkanlık eder. Alınacak kararlarda oyların eşitliği halinde,görüşme kurulu başkanının oyu, iki oy sayılır.

 

Görüşme sırasında öncelikle kimlik saptaması yapılır.Daha sonra staj dosyası incelenir. Dosyada Yasa ve Yönetmelik gereğiolması gerekli bilgi, belge ve çalışma örnekleri ve danışman raporu,altı aylık süre dolmuş ise yanında staj yapılan avukatın raporu tamamise görüşmeye devam edilir. Eksik saptanması halinde, eksikliklergiderilinceye kadar görüşme yapılmaz ve stajyere bildirilir.

 

Görüşmede öncelikle stajyerin Baro’ca tutulan kişiseldosyası, staja devamı, staj süresince yaptığı bireysel çalışmalar incelenir.Yanında staj yaptığı avukatın üç aylık ve verilmiş ise son raporu vedanışmanın raporu okunur. Kurulca ve Baro’ca verilen görevleri yapıpyapmadığına bakılır.

 

Görüşme üç aşamalı olarak yapılır:

 

a)      Stajyere, bir hukuki sorun verilerek, sorunun genel hukuk kuralları, Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları çerçevesinde cevaplandırması istenir.

b)      Stajyere Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları ile ilgili bir sorusorulur.

c)      Stajyerden bireysel çalışma raporunun sunumunu yapması istenilir. Gerektiğinde bu raporla ilgili sorular sorulur. Değerlendirmede, raporun içeriği, anlatım ve yazılı ifadeyöntemi göz önünde bulundurulur.

 

Stajyer hakkında değerlendirme, görüşmelerinyoğunluğuna göre görüşmenin bitip stajyerin ayrılmasından hemensonra veya görüşmelerin tamamlanmasından sonra aynı gün yapılır.görüşmede, stajyerin bir yıllık staj eğitim çalışmalarınakatılımı, yaptığı çalışmalar, somut olayı nitelendirmesi, hukuk dilineçevirmesi, olayı tanımlaması, çözüme ilişkin kuralları belirlemesi vebu konudaki sunumu, hukuk kurallarını ve meslek ilkelerini somutolaylara uygulaması, Bireysel çalışma raporunun içeriği ve anlatımı,Meslek Kurallarının 4, 20, 25 ve diğer maddelerindeki koşullara uyupuymadığı, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin 28 ve 29. maddeleri ayrıayrı dikkate alınır.

 

Stajyerin verimli bir staj dönemi geçirdiğine kanaat getirilmesihalinde danışmanın yazılı veya sözlü olumsuz bir görüşü de yoksa,“staj bitim belgesi verilebilir” yolunda görüş içeren tutanak düzenlenirve görüşmeye katılan üyelerce birlikte imzalanır.Stajyerin staj süresindeki davranışları, eğitime katılma durumu,görev sorumluluk anlayışı ve görüşmedeki yetersizliği gibi konulardaAlt Kurulda olumsuz görüş belirmesi halinde bu durum Kurulunilk toplantısında görüşülmek üzere tutanağa işlenir ve tutanakgörüşmeye katılan üyelerce imzalanır.

 

Stajyerle yapılan görüşme sonrası tutulan tutanağı stajyerinstaj eğitimini başarılı biçimde tamamladığı yolunda görüş içermesihalinde dosya, Yönetime sunulur. Alt kurulca düzenlenen rapor, Kurulraporu yerine geçer.

 

Görüşme tutanağının stajyer hakkında olumsuz görüş içermesihalinde konu Kurulca yapılacak ilk toplantıda değerlendirilir. Stajınuzatılması yolunda karar verilmesi halinde uzatma süresini de içerenKurul görüşü staj raporu olarak Yönetime sunulur.

 

Ödüllendirme

 

Madde 21– Bu yönergeye göre yapılacak staj çalışmaları süresince aşağıdaki ölçütlere göre başarılı olduğu tespit edilen stajyeri onurlandırmak, staj çalışmalarına özendirmek ve katılımcı hale getirmek için her eğitim dönemi için en fazla üç stajyer ödüllendirilebilir.

 

 Ödül Staj Eğitim Kurulu tarafından belirlenerek Baro Yönetim Kurulunun onayına sunulur ve ruhsatname töreninde verilir.

 

Staj Eğitim Kurulu ödül verilecek stajyerlerin seçiminde;

 

            a)Stajyerin staj çalışmalarına katılma durumun,

            b)Stajyerin komisyon ve kurul faaliyetlerine katılma durumu,

            c)Stajyerin avukatlık stajını düzenleyen yasa, yönetmelik ve iç yönetmeliklere uygun olarak davranıp davranmadığı,

            d)Stajyerin gerek Staj Eğitim Kurulu tarafından düzenlenmiş çalışmalarda ve gerek özel yaşamında avukatlık mesleğinin onuruna yaraşır dikkat ve özeni gösterip göstermediği,

            e)Diğer stajyerlerle iletişimi ve bütünleşmesi,

            f)Aktivite koyması,

            g)Temsil gücü,

            h)Proje üretmesi,

            ı)Genel kültür,

            nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilir.

 

Stajın Uzatılması Halinde Stajın Yapılışı

 

Madde 22 – Yönetimce stajın uzatılmasına karar verilmesi halinde,bu karar en kısa sürede stajyere ve yanında staj yaptığı avukatabildirilir. Stajyer avukat, bu süre içerisinde eğitim çalışmalarına kaldığıyerden devam eder. Uzatım süresinin bitiminde, danışman ve yanındastaj yapılan avukatça verilen ek rapor ile birlikte stajyer yenidengörüşmeye alınır. Bu aşamadan sonraki işlemler için Yönetmeliğin 18,22, 23 ve 24. maddeleri aynen uygulanır.

 

Yönetmelik Ve Benzeri Düzenlemeler

 

Madde 23 – Staj işlerini düzenlemek ve denetlemek üzere,bu iç yönetmeliğin uygulanmasını kolaylaştırmak ve uygulamanınetkinleştirilmesini sağlamak amacıyla Kurulca hazırlanan yönergelerve benzeri düzenlemeler Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 24 - İşbu Yönetmelik hükümleri, Erzurum Barosu YönetimKurulunca yürütülür.

 

Yürürlük

 

Madde 25 - Yönetmelik, 05.01.2015 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

 


 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Nisan 2024><<
Nisan 2024
 PSÇPCCP
1325262728293031
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
18293012345

24.04.2024
AV. TALAT GÖĞEBAKAN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.