Atatürk
Kredi Yönetmeliği
Tarih: 12.04.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 10524

Türkiye Barolar Birliği

Staj Kredi Yönetmeliği 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

    

Kapsam

Madde 1 Bu Yönetmelik; avukat stajyerlerine Türkiye Barolar Birliğince verilecek kredinin ilke ve koşulları ile dağıtım esaslarını kapsamaktadır. 

Amaç

Madde 2 Bu Yönetmeliğin amacı; kredinin ilke ve koşulları, kimlere verileceği, miktarı, geri ödeme şekli, geri ödemeden gelen paralar ile kredi ödemelerinden sonra arta kalan miktarın avukatlara destek ve meslekte gelişmeyi sağlamak için Barolar ve Türkiye Barolar Birliği arasında dağıtım ve kullanım esaslarının belirlenmesidir. 

Hukuki Dayanak

Madde 3 Bu Yönetmelik 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27 nci maddesi gereği düzenlenmiştir.

   

İKİNCİ BÖLÜM
   

Kredinin Kaynağı Madde 4- Stajyerlere verilecek kredinin kaynağı olan Staj Kredi Fonu (SKF); avukatların ve Avukatlık Kanununun Geçici 13 üncü ve Geçici 17 nci maddeleri gereği avukatlık yetkilerini kullanan dava vekili ve dava takipçilerinin yetkili mercilere sundukları vekaletname veya yetki belgelerinin asıl ve suretlerine yapıştırılacak pul bedelleri ile verilen kredilerin geri ödenmesinden oluşacak fon ve bunların getirilerinden oluşur. Vekaletname ibraz etmek zorunda olan tüm kurum ve kuruluşlar da vekaletname ya da yetki belgesi asıl ve suretlerine pul yapıştırmak zorundadırlar. 

Yapıştırılacak Pulun Bedeli

Madde 5- Vekaletname, yetki ve benzeri belgelere yapıştırılacak pulun bedeli, pulun yapıştırıldığı tarihte yürürlükte olan 2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun yargı harçları bölümünde yer alan ve vekaletname örnekleri için kullanılan harç tarifesinde belirtilen miktar kadardır. 

Pulların Basımı

Madde 6- Staj kredi pulları Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılır.Pulların Dağıtımı

Madde 7- Staj kredi pullarının, bedeli karşılığı barolara dağıtım şekline Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu karar verir. Dağıtımın bedel karşılığında bir kuruluşa yaptırılması da mümkündür.   

   

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kredi Miktarının Belirlenmesi

    

Kredinin Miktarı

Madde 8- Her yıl Ocak ayında Staj Kredi Fonu’ndan stajyerlere verilecek kredinin miktarı Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca belirlenir. Miktarın belirlenmesinde; Barolarda staj yapan stajyerlerin sayısı, fonda toplanan para ve Harçlar Kanununun yargı harçları bölümünde yer alan ve vekaletname örnekleri için kullanılan harç tarifesinde belirlenen o yıla ait miktar göz önünde bulundurulur.

Belirlenecek yeni miktar, belirleme tarihinden sonra staj eğitimine başlayanlara uygulanır. Belirlenen yeni miktarın önceki dönemden fazla olması durumunda kredi alan stajyer, kredi alma için öngörülen biçimsel koşulları yerine getirmesi halinde aradaki farktan yararlandırılır. 

  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Stajyerin Krediden Yararlandırılması

    

Kredi Başvurusu

Madde 9- Krediden yararlanabilmek için her hangi bir Baronun staj listesine yazılmış olmak gerekir. Kredi almak isteyen stajyer, kredi başvuru formunu doldurarak diğer belgelerle birlikte listesine yazılı olduğu Baroya başvurur. 

Stajyerin beyanına güven esas olmakla birlikte; Baro gerek gördüğünde, formda yazılı beyanların doğruluğunu araştırabilir. Baro, başvuru dosyasını Türkiye Barolar Birliğine ivedilikle gönderir. 

Başvuruya Eklenecek Belgeler

Madde 10- Kredi başvurusuna;a) Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen başvuru formu,

b) Stajyerin staj listesinde kayıtlı olduğunu gösteren baro yazısı,

c) Stajyerin üstleneceği yükümlülükler, geri ödemenin biçimi ve tebligat adresi ile kefille ilgili belgelerin yer aldığı kredi  sözleşmesi,

d) Kredinin ödenmesi için gereken diğer bilgi ve belgeler, eklenir.(Değişik  03/07/2002 tarih ve 24804 sayılı Resmi  Gazete )

 Kredi Başvurusunun Kabul veya Reddi

Madde 11- Barolara yapılan kredi başvuruları Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. Kredi isteminin koşullara uygunluğu Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun yetkilendirdiği üyeleri tarafından incelenerek kabul edilir.Yapılan inceleme sonucu koşullara uygun bulunmayan başvurular Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Kredi başvurusu ile ilgili karar 30 gün içinde stajyere ve Barosuna bildirilir. ( Değişik  03/07/2002 tarih ve 24804 sayılı  Resmi  Gazete ) 

Kredi Süresi

Madde 12 Staj listesinde yazılı stajyere kredi, talep tarihinden başlayarak öngörülen yasal staj süresince verilir. Kredi talep eden stajyer; staj süresinden daha kısa süreli kredi talep ediyorsa bu istemini başvuru formunda belirtmek zorundadır. Haklı nedenlerle stajın uzaması halinde uzayan süre için kredi ödemesine devam edilir. Ancak, Avukatlık Kanununun 25 inci maddesinde yer alan stajın uzatılması durumlarında uzayan süre için kredi verilmez.  ( Değişik  03/07/2002 tarih ve 24804 sayılı  Resmi  Gazete )

 Kredinin Ödenmesi

Madde 13 - Kredi tahsis edilen stajyer için Türkiye Barolar Birliğinde bir dosya açılır ve krediden yararlanan stajyer ile ilgili kayıt ve ödemeler bu dosyada saklanır. Uyumsuzluk ve uyuşmazlık durumunda bu dosya içeriği esas alınır.Kredi başvurusu kabul edilen stajyere kredi tahsis numarası verilir. Kredi ödemeleri için Türkiye Barolar Birliği bir banka ile anlaşabileceği gibi günün koşullarına göre hızlı, pratik ve güvenli bir başka ödeme sistemine de geçebilir. Kredi ödemeleri staj süresince aylık peşin taksitlerle yapılabileceği gibi fon hesaplarının müsait olması koşuluyla üç aya kadar peşin ödeme de yapabilir. Banka kanalıyla ödemelerde stajyerin hesabına yatırılan taksitler yatırıldığı tarihte stajyere ödenmiş sayılır.

( Değişik  03/07/2002 tarih ve 24804 sayılı  Resmi  Gazete )

Stajın Nakli

Madde 14 Stajyerin, stajını bir başka Baroya nakletmesi halinde kredi ödemeleri devam eder. Nakli yapan ve nakil istemini kabul eden Barolar, nakil ve kabul tarihlerini Türkiye Barolar Birliğine en seri iletişim araçları ile bildirirler.

Türkiye Barolar Birliği, kredi ödemelerine, nakli yapılan stajyerin Barosunun bulunduğu yerdeki bir bankada açılacak yeni hesapta devam eder.   

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kredinin Durdurulması ve Kesilmesi

    

Durdurma Nedenleri

Madde 15- Stajyerin, Avukatlık Kanununun olanak tanıdığı durumlar nedeniyle stajına ara verdiği hallerde, bu durum Barosu tarafından Türkiye Barolar Birliğine bildirilir ve stajyere yapılan kredi ödemeleri durdurulur. Engelin kalkmasından sonra ödemelere kaldığı yerden devam edilir. 

Kredinin Kesilme Nedenleri

Madde 16- Kredi almakta olan stajyerin bir başka Baroya nakil dışındaki nedenlerle adının staj listesinden silinmesi, staja başlama anındaki niteliklerini yitirmesi, kredi isteminde bulunurken yaptığı başvurunun veya beyanlarının aksinin ortaya çıkması, stajyerin Baronun düzenlediği eğitim çalışmalarına katılmaması, Avukatlık Kanunu ve bu kanun gereği çıkartılan yönetmelikler ile meslek kurallarında gösterilen esaslara uyulmadığının tespiti, verilen görevlerin yerine getirilmemesi gibi durumlarda, kredi ödemesine son verilir. Bu durumda kredi borcunun tamamı ihtar çekilmesine gerek kalmadan otuz gün sonra muaccel hale gelir. Bu borç, yasal faiziyle borçludan ve kefillerinden müştereken ve müteselsilen tahsil edilir.( Değişik  03/07/2002 tarih ve 24804 sayılı  Resmi  Gazete )

 Soruşturma Yapılması

Madde 17- Stajyerin kredi almasına engel bir durum ortaya çıktığında, bu engel kayıtlı olduğu Baro tarafından soruşturulur. Soruşturma süresince kredi verilmesine devam olunur. Soruşturma sonucu verilen karar Türkiye Barolar Birliğine bildirilir ve stajyere tebliğ edilir. Stajyer onbeş gün içinde bu karara karşı Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca verilen karar kesindir.

Kredinin kesilmesine ilişkin karar kesinleştiği tarihte kredi borcu muaccel hale gelir.

Avukatlık Kanununun soruşturma yöntemine ve savunma hakkına ilişkin kuralları burada da geçerlidir. Ayrıca soruşturma sonucunda verilen kararda kredi başvurusunun yapılması aşamasında yapılan beyanların aksi saptandığında Avukatlık Kanununun 17 nci maddesinin son fıkrasındaki kuralda saklıdır. 

 

ALTINCI BÖLÜM

Kredi Borcunun Tespiti, Ödenmesi veya Silinmesi

    

Kredi Borcunun Tespiti ve Bildirimi

Madde 18 - Stajyere aylık olarak ödenen kredi, ödeme tarihleri itibariyle stajyerin hesabına borç olarak yazılır. Geri ödeme miktarı; muacceliyet tarihindeki borç miktarına bu miktarın %30′u faiz olarak ilave edilmek suretiyle tespit edilir ve tespit edilen bu toplam borç miktarı stajyere ve kefillerine bildirilir.Uygulanacak faiz basit faiz olup bir kere hesaplanır ve bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirlenen geri ödeme süresi içinde borcun tamamı ödendiği takdirde başka faiz talep edilmez. ( Değişik  03/07/2002 tarih ve 24804 sayılı  Resmi  Gazete )

 Kredi Borcunun Ödenmesi

Madde 19 - Stajyerin kredi borcu, staj bitim tarihinden itibaren yirmidört ay sonra muaccel hale gelir. Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca hesaplanan toplam borç muacceliyet tarihinden itibaren kredi kullanım taksit sayısını geçmemek koşulu ile aylık taksitler halinde geri ödenir. Toplam borcun muacceliyet tarihinden önce tamamen geri ödenmesi durumunda herhangi bir faiz talep edilmez. Kredi borcundan, kefiller de müştereken ve müteselsilen sorumludur.

 Avukatlık Kanununun 25 inci maddesi nedeniyle uzatılan staj süreleri, kredi geri ödeme başlangıç tarihinin belirlenmesinde dikkate alınmaz.  ( Değişik  03/07/2002 tarih ve 24804 sayılı  Resmi  Gazete )

 Aylık Taksitlerin Ödenmemesi

Madde 20- Kredi borçlusunun, herhangi bir borç taksitini belirlenen sürelerinde ödememesi halinde kendisine ve kefillerine borcun on gün içinde ödenmesi konusunda yazılı bir uyarı yapılır. Uyarıya rağmen bu süre içinde de borç ödenmezse borcun tamamı muaccel hale gelir. Bu borç muacceliyet tarihinden başlayacak yasal faiziyle birlikte borçlu ve kefillerinden müştereken ve müteselsilen tahsil olunur.

 Kredi Borcunun Silinmesi

Madde 21- Stajı sırasında veya geri ödeme süresi içinde vefat eden ya da çalışamayacak derecede sakat kalmış olduğu, tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından belgelenen borçluların ödenmeyen kredi borçları silinir. Bu silinmeden kefilleri de yararlanır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Kredilerden Arta Kalan Miktarın Kullanımı

    

Kredilerden Arta Kalan Miktar

Madde 22- Pul bedellerinden, geri ödemelerden, bunların değerlendirilmesinden ve bağış gibi yollardan elde edilerek ve fonda toplanan paranın, dağıtılan krediden arta kalan miktarı avukatlık mesleğine destek ve meslekte gelişmeyi sağlamak için kullanılır.

 Dağıtım Esasları

Madde 23- Kredi ödemelerinden arta kalan miktarın belirlenebilmesi için Türkiye Barolar Birliği tarafından her yılın Ocak ayı sonunda bir önceki yılın kesin hesabı çıkarılır. Yeni dönem pul bedelinin ve olası kredi isteklisi stajyer sayısının da belirlenmesinden sonra arta kalacağı anlaşılan miktarın; %25’i Türkiye Barolar Birliği’nin hesabına, %30’u da Barolar arasında eşit olarak paylaştırılıp Baroların hesabına yatırılır. Kalan miktar, hesabı yapılan yıl sonu itibariyle Baro levhasında kayıtlı avukat sayısına oranlanarak Baroların hesabına yatırılır.

 Kullanım Esasları

Madde 24- Barolar, Staj Kredi Fonu’ndan aktarılan paranın kullanımında; levhalarına kayıtlı avukatların ve stajyerlerinin sosyal güvenlik, sağlık ve meslek içi eğitim sorunlarının çözümü için üretecekleri ve Türkiye Barolar Birliğine bildirecekleri projelerin gerçekleşmesine öncelik verirler.

Aktarılan miktarın ne şekilde kullanılacağı Baroların iç Yönetmeliklerinde belirlenir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

    

Tebligat Adresi

Madde 25- Kredi alan veya kredi borçlusu sayılanlar ve müşterek ve müteselsil kefilleri, kredi başvurusunda tebligat adresi olarak bildirdikleri adreste meydana gelecek değişiklikleri, değişiklikten bir hafta içinde yazılı olarak bildirmedikleri takdirde bilinen adrese yapılan tebligat geçerli sayılır.

Geçici Madde 1- Avukatlık Kanununun 27 nci maddesi gereği 10/5/2001 tarihinden itibaren tahsil edilen pul bedellerinden oluşacak kaynaktaki birikim, stajyerlere verilecek toplam kredi miktarını karşılamadığı süre içinde stajyerlere kredi dağıtımı yapılamaz.

Kredi dağıtımına 1/1/2002 tarihinden itibaren başlanır.

Yürürlük

Madde 26- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27- Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Nisan 2024><<
Nisan 2024
 PSÇPCCP
1325262728293031
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
18293012345

24.04.2024
AV. TALAT GÖĞEBAKAN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.