Atatürk
2007 Kararları
Tarih: 12.04.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 6395

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
DİSİPLİN KURULU KARARLARI

2007 Yılı Kararları

Tarih – Esas No – Karar No Konu

T. 12.01.2007
E. 2006/431
K. 2007/17
* Avukatın, zorunlu olmadıkça, müvekkili adına basına açıklamada bulunamaması kuralının ihlali.
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları m. 40; TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği m. 8/b)

T. 12.01.2007
E. 2006/433
K. 2007/18
* İşin başka avukata verilmesi halinde avukatlar arasındaki hukuksal ilişki
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları m. 39)

T. 13.01.2007
E. 2006 /435
K. 2007/20
* İcra takibinde bileşik faiz uygulanmak suretiyle alacağın şişirilmesinin disiplin cezasını gerektirmesi
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4)

T. 13.01.2007
E. 2006/448
K. 2007/22
* Disiplin suçlarında tekerrür hali
* Tekerrür için eylem tarihinin değil, kesinleşme tarihinin esas alınması
(765 sayılı TCK m. 81; 5237 sayılı TCK m. 58; Av. K. m. 136/2, 157/7, 158/2, 160/2-3)

T. 02.02.2007
E. 2006/440
K. 2007/33
* Mesleğe güveni sarsacak davranışta bulunması yasağı
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4, ve 43)

T. 02.02.2007
E. 2006/440
K. 2007/33
* Makbuz karşılığı alınan paranın icra dosyasına bildirilmemesi
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4, 43)

T. 02.02.2007
E. 2006 /444
K. 2007/36
* Aynı işte menfaati zıt tarafa temsil
* Davanın müracaata bırakılarak yeniden harç ödenmesine sebep olunması
(Av. K. m. 38/b, 136/1; TBB Meslek Kuralları m. 36)

T. 02.02.2007
E. 2006/ 446
K. 2007/37
* Savunma sınırlarının aşılması
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları m. 5, 6, 158)

T. 02.02.2007
E. 2006/ 446
K. 2007/37
* Dilekçede kullanılan ifadelerin savunma sınırlarını aşması
(Av. K. m. 34, 158; TBB Meslek Kuralları m. 5, 6)

T. 02.02.2007
E. 2006/447
K. 2007/38
* Tahsil edilen paranın, bir başka işteki vekalet ücreti alacağından bahisle mahsubunun mesleğe olan güveni sarsacağı,
* Hapis hakkının kullanılması
(Av. K. m. 34, 154, 158, 166/1; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4, 41, 43)

T. 02.02.2007
E. 2006/449
K. 2007/39
* Avukatın, tazminat davasında, faiz talebinde bulunmaması,
* Avukatın, bono karşılığı tazminat bedelinden feragat etmek suretiyle tahsil ettiği parayı müvekkile vermemesi,
* Özen ve doğruluk yükümlülüğü
(Av. K. m. 2, 34; TBB Meslek Kuralları

T. 02.02.2007
E. 2006/451
K. 2007/41
* Davaların başvuruya bırakılması
* Avukatların 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun kapsamında olmadığı
(5525 sayılı K. m. 1/3; Av. K. m. 34, 156; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4)

T. 02.02.2007
E. 2006/453
K. 2007/43
* Avukatın, yararı çatışan diğer tarafın vekaletini alması yasağı
(Av. K. m. 2, 34, 38/b, 38/f, 134; TBB Meslek Kuralları m. 4, 36)

T. 02.02.2007
E. 2006/454
K. 2007/44
* Avukatların, 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun hükümlerinden yararlanamayacağı
(T.C. Anayasası m. 128; 657 sayılı DMK m. 1, 4; 5525 sayılı kanun m. 1; Av. K. m. 1)

T. 02.02.2007
E. 2006/455
K. 2007/45
* Tacirlik ve esnaflık gibi ticari faaliyetin, avukatlıkla bağdaşmaması
(Av. K. m. 11, 12, 34, 134, 135, 157/6)

T. 23.02.2007
E. 2006/438
K. 2007/53
* Müvekkille ilgili bilgilerin, banka sırrı olduğu gerekçesiyle verilmemesi
* Yıllık ücretli izin hakkının, banka sırrı kapsamında değerlendirilemeyeceği
(4389 sayılı Bankalar Yasası m. 22/8; 4857 sayılı İş Kanunu m. 53; Av. K. m. 2, 34; TBB Mesle

T. 23.02.2007
E. 2006/442
K. 2007/54
* Tutuklu müvekkilin mektuplarının, denetimden geçirilmeden muhataplarına ulaştırılması
(Av. K. m. 34, 38/a, 139; TBB Meslek Kuralları m. 3, 38)

T. 23.02.2007
E. 2006/458
K. 2007/56
* Vekaletname ve para verilmesine karşın davanın açılmaması
* İşten çıkarma cezası
(Av. K. m. 34, 134, 158; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4)

T. 23.02.2007
E. 2006/459
K. 2007/57
* Avukatın, taraflar arasında anlaşmazlığın doğurduğu düşmanlıkların dışında kalması
(Av. K. m. 2, 140/4, 158/2; TBB Meslek Kuralları m. 6, 27)

T. 23.02.2007
E. 2006/ 462
K. 2007/59
* Avukatın, ihtirazi kayıt koymadan imzaladığı mahkeme tutanağındaki birçok hususu inkar etmesi
(TBB Meslek Kuralları m. 4, 5, 11)

T. 23.02.2007
E. 2007/1
K. 2007/61
* Basılı evrak ve internet sitesinin kendini ifade etme sınırlarını aşması
(Av. K. m. 34, 55, 136/2; TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği m. 1, 6, 11; TBB Meslek Kuralları m. 7, 8)

T. 23.02.2007
E. 2007/25
K. 2007/65
* Bir anlaşmazlıkta taraflardan birine hukuki yardımda bulunan avukatın, yararı çatışan kimseleri temsil etme yasağı
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4, 36

T. 23.02.2007
E. 2007/31
K. 2007/66
* Tedbiren işten yasaklanma
* Dolandırıcılık eyleminin meslekten çıkarma cezasını gerektirmesi,
* Disiplin kovuşturmasının ceza davasının sonuna kadar bekletilmesi zorunluluğu.
(Av. K. m. 5/a, 140/2, 153/1-2)

T. 16.03.2007
E. 2007/21
K. 2007/81
* Avukatın, müşteki müvekkilinin şikayet hakkının düşmesine neden olması
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4)

T. 16.03.2007
E. 2007/40
K. 2007/91
* Hizmet nedeni ile emniyeti suiistimal
* 02.05.2001 tarihinden önce işlenen yüz kızartıcı suçlarda eylem ile uygunluk gösteren ve meslekten çıkarma cezasından daha aşağı bir disiplin cezasının kabulü prensibi
(765 sayılı TCK m. 59, 510, 522, 523;

T. 16.03.2007
E. 2007/53
K. 2007/93
* Avukatın aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet veya görev alamaması
* Erbaş harçlığının aylık, ücret, gündelik veya kesenek kapsamına girmediği
(Askeri Ceza Kanunu Ek m. 2/B; Av. K. m. 11, 140/2)

T. 17.03.2007
E. 2007/34
K. 2007/89
* Bir avukatın birden fazla bürosunun olamayacağı
* Bürosunu değiştiren avukatın yenisinin adresini Baroya bildirme zorunluluğu
(Av. K. m. 43, 67, 135/3, 136/2)

T. 17.03.2007
E. 2007/62
K. 2007/95
* Avukatın, baro genel kuruluna katılması zorunluluğu
(Av. K. m. 64, 86)

T. 30.03.2007
E. 2007/43
K. 2007/103
* Avukatın, haricen tahsil ettiği bedel karşılığında, icra vekalet ücreti alabilmek için ileri tarihli ödeme makbuzu düzenlemesi
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4)

T. 30.03.2007
E. 2007/45
K. 2007/105
* 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Yasa hükümlerinden avukatların yararlanamayacağı
(T.C. Anayasası m. 128; 657 sayılı DMK m. 4; 5525 sayılı kanun m. 1; Av. K. m. 1, 11, 160/2)

T. 30.03.2007
E. 2007/56
K. 2007/111
* Disiplin cezalarına karşı karar düzeltme ya da yargılamanın yenilenmesi gibi itiraz yollarının bulunmaması
(Av. K. m. 157)

T. 30.03.2007
E. 2007/35
K. 2007/97
* Kamu kurumunu kullanarak dolandırıcılık suçuna iştirak
* Avukatın ceza davasında beraat etmesinin mutlaka disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi sonucunu doğurmayacağı
(CMUK m. 253; Av. K. m. 140/2)

T. 27.04.2007
E. 2007/70
K. 2007/123
* Savunma sınırlarını aşan ifadeler
* Hakaret
(Av. K. m. 34, 134; TBB Meslek Kuralları m. 5, 6)

T. 27.04.2007
E. 2007/74
K. 2007/126
* Meslektaşa hakaret
*Avukatlık imajına uygun düşmeyen sözler
(TBB Meslek Kuralları m. 4, 5)

T. 27.04.2007
E. 2007/81
K. 2007/133
* Avukatların 5525 sayılı yasa kapsamında olmadığı
* Vekil eden yerine davada taraf olmayan bir kişinin direktifiyle hareket edilmesi
* Avukatın hukuk kurallarını tam olarak uygulaması ve özen yükümlülüğü
(5525 sayılı kanun m. 1/2; Av. K. m

T. 11.05.2007
E. 2007/105
K. 2007/160
* Temyiz dilekçesinde usulü eksiklik
* Kuşku ve/veya varsayımla disiplin cezası verilemeyeceği
(HUMK m. 433, 435; Av. K. m. 9, 34, 134; TBB Meslek Kuralları m. 11, 30, 32)

T. 01.06.2007
E. 2007/113
K. 2007/175
* Aynı işte menfaati zıt olan bir tarafa daha önce avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş avukatın teklif edilen işi reddi zorunluluğu
* “Aynı işte” kavramının geniş yorumlanması gerektiği
(Av. K. m. 38/b; TBB Meslek Kuralları m. 36)

T. 01.06.2007
E. 2007/114
K. 2007/176
* Meslektaşlar arası dayanışma
* Avukatın, bir başka mahkemedeki işi sebebiyle gecikmesi halinde meslektaşını beklemesi gerektiği
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları m. 30)

T. 01.06.2007
E. 2007/116
K. 2007/178
* Reklam yasağına aykırılık
(Av. K. m. 55; TBB Meslek Kuralları m. 7/b; TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği m. 6)

T. 01.06.2007
E. 2007/120
K. 2007/181
* Avukatın, bir meslektaşının tutum ve davranışları hakkındaki düşüncelerini kamuoyuna açıklayamayacağı
(Av. K. m. 164; TBB Meslek Kuralları m. 26)

T. 01.06.2007
E. 2007/135
K. 2007/192
* Savunma hakkı sınırları

T. 01.06.2007
E. 2007/136
K. 2007/193
* Mükerrer avukatlık ücreti talep ve tahsil edilmesi
* Avukatın kendisiyle ilgili her türlü belgeyi baroda görmek hakkına sahip olması
* Disiplin Kurulu üyesinin Baro Yönetim Kurulu üyesi iken soruşturmada görev almasının usule aykırı olması

T. 22.06.2007
E. 2007/141
K. 2007/201
* Stajyer avukatın meslek etiğine aykırı hareketten kaçınması
* Staj dönemindeki eylemlerin de disiplin kovuşturması konusu olması
( Av. K. m. 5/a 23/son, 34, 138/1,140/3; TBB Meslek Kuralları m.4)

T. 13.07.2007
E. 2007/171
K. 2007/232
* Avukatın, özel yaşantısında da mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınması.
* Baro disiplin kurulunun, baro yönetim kurulunun “Disiplin Kovuşturması Açılması” kararında bildirdiği sebeplerle bağlı olması.
( Av. K. m

T. 13.07.2007
E. 2007/181
K. 2007/24
* Dilekçede kullanılan ifadelerin ölçülülük, objektiflik ve eleştiri sınırlarını aşmaması.
* İddia ve savunma hakkının her türlü etkiden uzak olarak kullanılması.
(Av. K. m. 34, 135/1, 158; TBB Meslek Kuralları m. 5, 27)

T. 13.07.2007
E. 2007/186
K. 2007/244
* Savunma dokunulmazlığı.
* Dilekçede kullanılan “Avukat” isimlerinin reklam niteliğini taşıyacak aşırılıkta olmaması.
(Av. K. m. 34, 55 ; TBB Reklam Yasağı Yön. m. 6/1 ; TBB Meslek Kuralları m. 5,27/1)

T. 15.08.2007
E. 2007/232
K. 2007/252
* Ceza kovuşturmalarını disiplin kovuşturmasına tesiri
(Av. K.m. 140, 159/2)

T. 07.09.2007
E. 2007/160
K. 2007/260
*Avukatların iş elde edebilmek için reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve hareketten kaçınmaları gereği.
(Av. K. m. 55, 135/23 136; TBB Meslek Kuralları m. 7, 8)

T. 07.09.2007
E. 2007/194
K. 2007/267
*Avukatın kullandığı dilekçelerde eski bir hakim olduğunu belirtmesi.
(Av. K. m. 34, 136/1; TBB Meslek Kuralları m. 5, 27/1)

T. 05.10.2007
E. 2007/248
K. 2007/310
*Avukatın büyük logolu ve reklam amaçlı tabela kullanması.
(Av. K. m. 55; TBB Reklam Yasağı Yön. m. 5; TBB Meslek Kuralları m. 7/b)

T. 05.10.2007
E. 2007 / 255
K. 2007/315
* Başka bir avukata karşı takip edilecek davanın baroya bildirilmesi
(Av. K. m. 34, 134; TBB Meslek Kuralları m.27/2)

T. 02.11.2007
E. 2007/257
K. 2007/324
* Avukatlık mesleğinde, yanlış bilgi ve belgelerin kullanılmasının kabul edilemezliği.
* Özen yükümlülüğü.
* Meslektaşı küçük düşürücü düşüncelerin açıklanmaması.
(Av. K. m. 34,134,136 ; TBB Meslek Kuralları m.27/1)

T. 02.11.2007
E. 2007/ 261
K. 2007/328
*Meslektaşı mahkeme huzurunda küçük düşürücü davranış v sözlerden kaçınma.
(Av. K. m. 34,158; TBB Meslek Kuralları m.27/1)

T. 02.11.2007
E. 2007/266
K. 2007/333


T. 02.11.2007
E. 2007/281
K. 2007/345


T. 02.11.2007
E. 2007/289
K. 2007/351


T. 02.11.2007
E. 2007/292
K. 2007/354


T. 03.11.2007
E. 2007 /306
K. 2007/355


T. 03.11.2007
E. 2007/311
K. 2007/358

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Ağustos 2022><<
Ağustos 2022
 PSÇPCCP
3125262728293031
321234567
33891011121314
3415161718192021
3522232425262728
362930311234

15.08.2022
AV. TALAT GÖĞEBAKAN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.