Atatürk
2006 Kararları
Tarih: 12.04.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 7464

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
DİSİPLİN KURULU KARARLARI

2006 Yılı Kararları

Tarih – Esas No – Karar No Konu

T. 16.06.2006
E. 2006/132
K. 2006/209
* Yazılı ücret sözleşmesi yapılmadığında asgari ücret tarifesinin uygulanması esası
* Avukatlık asgari ücret tarifesine göre hak edilen ücrette fazla bir miktarın yedinde tutulması
(Av. K. m. 34, 163/son, 168; TBB Meslek Kuralları m. 3, 43)

T. 16.06.2006
E. 2006/137
K. 2006/213
* Meslektaş aleyhine baro hakem kurullarında takip edilecek davaların baroya bildirilme zorunluluğu
(Av. K. m. 157/7, 167; TBB Meslek Kuralları m. 27/2)

T. 16.06.2006
E. 2006/218
K. 2006/218
* İtiraz
* TBB Disiplin Kurulu’nun kesin olan kararları
(Av. K. m.157)

T. 16.06.2006
E. 2006/ 148
K. 2006/221
* Avukatın hasım tarafla görüşmesinin ancak avukatı ile yapılabilmesi
(TBB Meslek Kuralları m. 31)

T. 16.06.2006
E. 2006/149
K. 2006/222
* Avukatlık asgari ücret tarifesine göre karşı tarafa yüklenen avukatlık ücreti
* Vekalet ücreti ile ilgili haksız takip yapılması
(Av. K. m. 34, 135/2, 4667 sayılı K. ile değişik m. 163, 164/son, 165; TBB Meslek Kuralları m.3, 4)

T. 16.06.2006
E. 2006/154
K. 2006/227
* Haktan vazgeçme anlamındaki işlemlerde, müvekkilin yazılı muvafakatinin alınması zorunluluğu
* Avukatlık görevini ihmal
* Özen yükümlülüğü
* Mesleğin itibarını sarsacak davranışlardan kaçınmak
(Av. K. m.34; TBB Meslek Kuralları m.3, 4)

T. 16.06.2006
E. 2006/156
K. 2006/228
* Mesleğin itibarını sarsacak davranış
* Avukatın düşüncelerini açıklarken objektif olması
* Meslektaş hakkında küçük düşürücü nitelikte söz
(Av. K. m. 157/2; TBB Meslek Kuralları m. 5, 27/1)

T. 16.06.2006
E. 2006 /163
K. 2006/232
* Müdafilik görevi
* Mesleğin gerektirdiği kamu hizmetini ihlal
* Savunma hakkı
(Av. K. m. 137)

T. 17.06.2006
E. 2006/158
K. 2006/230
* Aynı işte menfaati zıt tarafları temsil
* Avukatlık mesleğine güveni ihlal
(Av. K. m. 34, 38/b; TBB Meslek Kuralları. m. 35)

T. 07.07.2006
E. 2006/135
K. 2006/239
* Ücretsiz dava takibi yasağı
(Av. K. 43/3, 136/2; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4, 8, 15)

T. 07.07.2006
E. 2006/160
K. 2006/242
* Şikayetten vazgeçilmesinin disiplin kovuşturmasının devamını engellememesi
* Yasanın amir hükmüne aykırı olarak hacizli malların satışının istenmesi
(İİK m. 170/1; Av. K. m. 34)

T. 07.07.2006
E. 2006/177
K. 2006/256
* Takibe, borçluya ait olmayan bir vekaletnameye dayanmak suretiyle itiraz edilmesi
(Av. K. m. 34)

T. 07.07.2006
E. 2006/226
K. 2006/270
* Avukatlık görevini kötüye kullanmak
* Hapis hakkı
(Av. K. m. 34, 134, 136/3, 154, 166/1; TBB Meslek Kuralları m. 42, 43)

T. 08.07.2006
E. 08.07.2006
K. 2006/243
* Reklam yasağına aykırılık
* Aynı işte menfaati zıt tarafa avukatlık etme veya mütalaa verme yasağı
* Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılması yasağı
(Av. K. m. 38/b, 55, 134, 135/3, 136, 158/2, 164/4; TBB Mes

T. 08.07.2006
E. 2006/174
K. 2006/253
* Avukatın meslektaşı ile ilgili küçük düşürücü kişisel görüşler belirtmesi yasağı
(TBB Meslek Kuralları m. 5, 27/1)

T. 08.07.2006
E. 2006/186
K. 2006/260
* Avukatlık ücretinin, dava veya hükmolunacak şeyin değerinin yahut paranın %25’ini geçememesi
(Av. K. m. 164/2, 34, 134)

T. 08.07.2006
E. 2006/187
K. 2006/261
* Avukatın, doğrudan hasım tarafla görüşmesi yasağı
* Disiplin suçlarında zamanaşımı
(Av. K. m. 34, 134, 136; TBB Meslek Kuralları m. 31)

T. 08.07.2006
E. 2006/198
K. 2006/269
* Vekalet alan ikinci avukatın, ilk vekalet sahibi avukata bilgi verme ve ondan yazılı muvafakat alma yükümlülüğü
(Av. K. m. 172; TBB Meslek Kuralları m. 39)

T. 28.07.2006
E. 2006/183
K. 2006/277
* Reklam yasağına aykırılık
* Yurtdışı irtibat büroları
* Baroların resen soruşturma yapma görevi
(Av. K. m. 43, 44/B, 55, 76; TBB Meslek Kuralları m. 7, 8; Av. K. Yön. m. 65; TBB Reklam Yasağı Yön. m. 10;)

T. 28.07.2006
E. 2006/200
K. 2006/278
* Avukatlık ücreti
* Teminat mukabili alınan paradan artan miktarın iadesinin geciktirilmesi
(Av. K. m. 34, 134, 135, 158; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4, 42, 43)

T. 28.07.2006
E. 2006/205
K. 2006/281
* Müvekkilden yazılı talimat almadan karşı tarafla sulh anlaşması yapmanın disiplin cezasını gerektirdiği
* Bir haktan vazgeçme sonucunu doğuran tüm işlemlerde, iş sahibinin yazılı muvafakatinin alınması zorunluluğu
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kur

T. 28.07.2006
E. 2006/205
K. 2006/281
* Müvekkilden yazılı talimat almadan karşı tarafla sulh anlaşması yapmanın disiplin cezasını gerektirdiği
* Bir haktan vazgeçme sonucunu doğuran tüm işlemlerde, iş sahibinin yazılı muvafakatinin alınması zorunluluğu
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kur

T. 28.07.2006
E. 2006/206
K. 2006/282
* İcra takibinde yasal sınırları aşan faiz ve çek tazminatı istemenin mesleğin saygınlığı ve onuru ile bağdaşmaması
* Disiplin cezasının tayininde, eylem ile ceza arasında adaletli bir dengenin kurulması gerektiği
(Av. K. m. 1, 34, 158; TBB Meslek

T. 28.07.2006
E. 2006/206
K. 2006/282
* İcra takibinde yasal sınırları aşan faiz ve çek tazminatı istemenin mesleğin saygınlığı ve onuru ile bağdaşmaması
* Disiplin cezasının tayininde, eylem ile ceza arasında adaletli bir dengenin kurulması gerektiği
(Av. K. m. 1, 34, 158; TBB Meslek

T. 28.07.2006
E. 2006/210
K. 2006/286
* Reklam yasağına aykırılık
(Av. K. 55, 134, 135/2, 147/2; TBB Meslek Kuralları m. 7, 8; TBB Reklam Yasağı Yön. m. 11)

T. 28.07.2006
E. 2006/210
K. 2006/286
* Reklam yasağına aykırılık
(Av. K. 55, 134, 135/2, 147/2; TBB Meslek Kuralları m. 7, 8; TBB Reklam Yasağı Yön. m. 11)

T. 28.07.2006
E. 2006/214
K. 2006/290
* Levhaya yazılma tarihinden itibaren üç ay içinde Baro bölgesinde büro kurmak zorunluluğu
* Avukatın, levhasına yazılı bulunduğu Baro bölgesi dışında sürekli olarak avukatlık yapması yasağı
* Bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık

T. 28.07.2006
E. 2006/214
K. 2006/290
* Levhaya yazılma tarihinden itibaren üç ay içinde Baro bölgesinde büro kurmak zorunluluğu
* Avukatın, levhasına yazılı bulunduğu Baro bölgesi dışında sürekli olarak avukatlık yapması yasağı
* Bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık

T. 28.07.2006
E. 2006/216
K. 2006/292
* Avansın işin gereğini çok aşmamasına ve kalanının işin sonunda müvekkile iadesi gerektiği
* Kararın temyiz edilmemesinin ve giderlerinin yatırılmamasının olası sonuçları hakkında müvekkilin ikaz edilmesi gerektiği
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kural

T. 28.07.2006
E. 2006/216
K. 2006/292
* Avansın işin gereğini çok aşmamasına ve kalanının işin sonunda müvekkile iadesi gerektiği
* Kararın temyiz edilmemesinin ve giderlerinin yatırılmamasının olası sonuçları hakkında müvekkilin ikaz edilmesi gerektiği
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kural

T. 28.07.2006
E. 2006/219
K. 2006/293
* Avukatın, levhasına yazılı bulunduğu Baro bölgesi dışında sürekli avukatlık yapması yasağı
* Avukatlıktan yasaklananlarla işbirliği edilemeyeceği veya bu gibilerin büroda çalıştırılamayacağı
* Deneme süresinde de olsa, sigortalı avukat olarak ça

T. 15.09.2006
E. 2006/235
K. 2006/311
* Disiplin cezalarının ertelenemeyeceği
(Av. K. m. 34, 134, 140/3, 158)

T. 15.09.2006
E. 2006/237
K. 2006/313
* Reklam yasağına aykırılık
* Disiplin yargısında duruşma isteminin savunma hakkına ilişkin olduğu
(Av. K. m. 55, 144; TBB Meslek Kuralları m. 7/b; TBB Reklam Yasağı Yön. m. 6)

T. 15.09.2006
E. 2006/241
K. 2006/317
* Eylem tarihinde, önceki cezanın kesinleşme tarihinin tekerrüre esas alınması
(Av. K. m. 134, 136/2, 157/7, 158)

T. 15.09.2006
E. 2006/244
K. 2006/318
* Avukatın hakim ve savcılarla ilişkisi
* Avukatın, kişisel ve meslek onurunun zorunlu kıldığı hallerde duruşmadan ayrılabileceği
(Av. K. m. 34, 134; TBB Meslek Kuralları m. 17, 21)

T. 16.09.2006
E. 2006/328
K. 2006/314
* İcra dosyasından tahsil edilen paranın müvekkile iadesinin geciktirilmesi
* Hapis hakkının koşulları
(Av. K. m. 34, 136/1; TBB Meslek Kuralları m. 43, 45)

T. 05.11.2006
E. 2006/324
K. 2006/397
* Avukatın, vekalet almadan iş takibi yükümlülüğünü taahhüt ederek, avukatlık ücret sözleşmesi düzenlemesi ve ücret tahsil etmesi.
(Av. K. m. 2, 34, 163)

T. 17.11.2006
E. 2006/334
K. 2006/412
* 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun’un hükümlerinden avukatların yararlanıp yararlanamayacağı
(Av. K. m. 1, 11; 5525 sayılı K. m.1; 657 sayılı K. m. 1, 4; AY m. 128)

T. 17.11.2006
E. 2006/341
K. 2006/415
*Avukatın yedieminlik görevini suistimal etmesi
(Av. K. m. 34, 134, 135, 136; TBB Meslek K. m. 4)

T. 17.11.2006
E. 2006/345
K. 2006/417
*İkinci bir avukata vekalet verildiğinde, ilk avukat yazı ile bilgi verilmesi
*Kendisine vekalet verilen ikinci avukatın, önceki vekilin azledildiğine dair beyanın doğruluğunu araştırması
(BK m. 396, 398; TBB Meslek K. m.39)

T. 17.11.2006
E. 2006/346
K. 2006/418
*Meslektaşı rencide edici, savunmanın hukuki yönü ile ilgili olmayan, olgunluk ve objektiflik ilkesinden uzak ifadeler kullanılması
*Eylem tarihi itibariyle tekerrüre esas cezalar
(Av. K. m. 34, 135/2, 136/2, 157/6; TBB Meslek K. m. 5, 27/1)

T. 17.11.2006
E. 2006/358
K. 2006/423
*Avukatın duruşmayı terk etmesi
*Avukatlığın, farklı düşünce ve inançları kamuoyuna duyurma aracı olarak kullanılması
(Av. K. m. 34, 136/2, 140/3; TBB Meslek K. m. 5, 21)

T. 18.11.2006
E. 2006/401
K. 2006/426
*Görevi kötüye kullanma
*Dava ile ilgili bilgi ve belgeler eksiksiz olarak toplandığı halde dava açmama
(Av. K. m. 34, 38/a, 157/7; TBB Meslek K. m. 3, 4)

T. 08.12.2006
E. 2006/360
K. 2006/437
*Avukatın kişisel eyleminden dolayı sanık olması
*Özel yaşam içinde, avukatlık mesleğinin itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınma yükümlülüğü
(Av. K. m. 34, 136/1; TBB Meslek K. m. 4, 17)

T. 08.12.2006
E. 2006/366
K. 2006/442
*Avukatın, kendisine yapılan yolsuz veya haksız teklifi reddetme zorunluluğu
*Mesleki bağımsızlığı zedeleyecek iş kabulünden kaçınma
(Av. K. m. 34, 38/A; TBB Meslek K. m.2, 3, 4)

T. 08.12.2006
E. 2006/368
K. 2006/443
*Meslektaşa karşı açılacak davayı Baro’ya bildirme yükümlülüğünün amacı
(Av. K. m. 95/1, 97/6; TBB Meslek K. m. 4, 27/2)

T. 08.12.2006
E. 2006/369
K. 2006/444
* Avukatın avans alması, zorunlu olmadıkça şahsi harcamadan kaçınması
* Kendisine iş sağlama, meslektaşlar arasında haksız rekabet
(Av. K. m. 39/2, 135/3, 166/1; TBB Meslek K. m. 42)

T. 08.12.2006
E. 2006/372
K. 2006/445
*Hapis hakkının iş sahibine yazılı olarak bildirilmesi
*Beraatle sonuçlanmış bir ceza davasının başlı başına bir disiplin kovuşturmasını gerektirir olması durumunda, kovuşturmanın sonuçlandırılması
(Av. K. m. 34, 140/3, 166/3; TBB Meslek K. m. 3,

T. 08.12.2006
E. 2006/377
K. 2006/448
*Avukatların karşılıklı ilişkilerinde saygı ve ölçü kurallarına uymaları gerekliliği
(Av. K. m. 34; TBB Meslek K. 4, 5, 27)

T. 08.12.2006
E. 2006/379
K. 2006/449
*Avukatın üstlendiği işi gerektiği gibi yapmaması
*Sahtecilik
(Av. K. m. 5, 158; TBB Meslek K. m. 3, 4)

T. 22.12.2006
E. 2006/347
K. 2006/462
* Bir haktan vazgeçme anlamındaki işlemlerden dolayı müvekkilin yazılı muvafakatının alınması zorunluluğu
* Avukatın hak ve ödevleriyle ilgili yazılı esaslara uymayanlara ilk defasında en az kınama cezası verilmesi
(Av. K. m. 34, 134, 136/1; TBB M

T. 22.12.2006
E. 2006/383
K. 2006/468
*Dilekçede kullanılan ifadelerde avukatın savunma sınırı.
(Av. K. m.135/2; TBB Meslek Kuralları m. 17; AY m. 36; TCK m. 128)

T. 22.12.2006
E. 2006/392
K. 2006/471
* Avukatın reddi hakim talepli dilekçesinde amacını aşması, kişisel onuru zedeleyici ifadeler kullanması.
(Av. K. m.34; TBB Meslek Kuralları m. 5, 17, 23)

T. 22.12.2006
E. 2006/395
K. 2006/474
* İşin ikinci bir avukata daha verilmesi halinde, ilk vekalet verilen avukata yazıyla bilgi verilmesi
* Avukatın haksız rekabet yaratacak her türlü davranıştan kaçınma yükümlülüğü
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları m. 39)

T. 22.12.2006
E. 2006/399
K. 2006/477
* Avukatın özen ve doğruluk yükümlülüğü
* Avukatın muhatabına gönderdiği ihtarname içeriğinden sorumluluğu
(Av. K. m. 34, 36, 134; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4)

T. 23.12.2006
E. 2006/309
K. 2006/461
*Ücret veya çıkar karşılığı avukata iş getirmeye aracılık etmek ve aracı kullanmak
(Av. K. m.34, 38, 48, 135/3, 158; TBB Meslek K. m.4, 8 )

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Ağustos 2022><<
Ağustos 2022
 PSÇPCCP
3125262728293031
321234567
33891011121314
3415161718192021
3522232425262728
362930311234

15.08.2022
AV. TALAT GÖĞEBAKAN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.