Atatürk
2005 Kararları
Tarih: 12.04.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 6093

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
DİSİPLİN KURULU KARARLARI

2005 Yılı Kararları

Tarih – Esas No – Karar No Konu

T. 02.09.2005
E. 2005/32
K. 2005/11
* Şikayetçinin vazgeçmesi
* Disiplin cezalarının amacı
* Tahsil edilen paranın müvekkile ödenmemesi(Av.K.m.158, 163/son; Av.Meslek Kuralları m. 43)


T. 30.09.2005
E. 2005/232
K. 2005/232
* İşin gereğinden fazla avans
* Avanstan yapılan harcamaların belgelendirilmesi
* Tahsilatların müvekkile bildirilmesi
* Hapis hakkı
* Mesleğe güven
(TBB Meslek K. m. 3, 4, 42, 43)

T. 30.09.2005
E. 2005/205
K. 2005/296
* Reklam yasağı
(Av. K. m. 55; TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği m. 6/2, 6/5; TBB Meslek Kuralları m. 7)

T. 30.09.2005
E. 2005/205
K. 2005/296
* Reklam yasağı
(Av. K. m. 55; TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği m. 6/2, 6/5; TBB Meslek Kuralları m. 7)

T. 30.09.2005
E. 2005/206
K. 2005/297
* İcra kovuşturmasının takipsiz kalmasına sebebiyet verilmesi
(TBB Meslek Kuralları m. 3, 4)

T. 30.09.2005
E. 2005/211
K. 2005/300
* Mesleğin itibarını sarsacak davranışlar
* Meslek vakarı
(TBB Meslek Kuralları m. 4)

T. 30.09.2005
E. 2005/213
K. 2005/302
* Gıyapta hakaret
(765 sayılı TCK m. 482/1, 273)

T. 30.09.2005
E. 2005/214
K. 2005/303
* Disiplin soruşturmasının ceza davası sonuna kadar bekletilmesi zorunluluğu
(Av. K. m. 140/2)

T. 30.09.2005
E. 2005/215
K. 2005/304
* Mesleği özenle ifa yükümlülüğü
* Görüşme tutanağı
(Av. K. m. 34, 53)

T. 30.09.2005
E. 2005/216
K. 2005/305
* Baroya yazılı bildirim yükümlülüğü
(TBB Meslek Kuralları m. 27/2)

T. 30.09.2005
E. 2005/217
K. 2005/306
* Web sitesinde müvekkil listesinin ve işbirliği yapılan avukatların yayınlanması
* İş elde etmek için reklam sayılabilecek girişim
(Av. K. m. 55; TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği m. 9, 10; TBB Meslek Kuralları m. 7, 8 )

T. 30.09.2005
E. 2005/218
K. 2005/307
* Savunma dokunulmazlığı
(1982 Anayasası m. 36; 765 sayılı TCK m. 486; 5237 sayılı TCK m. 128)

T. 30.09.2005
E. 2005/219
K. 2005/308
* Baroya yazılı bildirim yükümlülüğü
(TBB Meslek Kuralları m. 27/2)

T. 30.09.2005
E. 2005/221
K. 2005/309
* Görevi ihmal
* Kesinleşen yargı kararı

T. 30.09.2005
E. 2005/222
K. 2005/310
* Haricen para tahsili ve tahsilatların icra dosyasına bildirilmemesi
(Av. K. m. 46, 140/3)

T. 30.09.2005
E. 30.09.2005
K. 2005/311
* Mükerrer harç ve faiz talebi
* İcra dosyasına mahsuben haricen para tahsili, tahsilatın dosyaya bildirilmemesi ve alacağın tamamı üzerinden haciz talebi
* Özen, doğruluk yükümlülüğü
(Av. K. m. 66, 67)

T. 30.09.2005
E. 2005/226
K. 2005/312
*Baro bölgesi dışında faaliyet
(Av. K. m.66, 67)

T. 30.09.2005
E. 2005/228
K. 2005/314
* Aynı işte menfaati zıt tarafları temsil
* Mesleğe güven
* Beş yıllık bir dönem içinde iki veya daha çok disiplin cezasını gerektiren davranışta bulunan avukata her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanması
(Av. K. m. 38/b, 136

T. 30.09.2005
E. 2005/229
K. 2005/315
* Meslektaş hakkında küçük düşürücü söz
(TBB Meslek K. m.5, 6, 27)

T. 30.09.2005
E. 2005/230
K. 2005/316
* Avukatın, yanında staj yapan stajyer avukatın, Baro eğitim çalışmalarına katılmasanı denetleme yükümlülüğü
(TBB Staj Yön. m. 17/son; TBB Meslek K. m. 3)

T. 30.09.2005
E. 2005/233
K. 2005/319
* Özen, doğruluk yükümlülüğü
* Mesleğe güven
(Av. K. m. 34; TBB Meslek K. m. 3, 4)

T. 30.09.2005
E. 2005/236
K. 2005/320
* Disiplin kovuşturmasının kamu davasının sonuna kadar bekletilmesi
(Av. K. m. 140/2, 159/son)

T. 30.09.2005
E. 2005/244
K. 2005/322
* Zamanaşımı nedeniyle disiplin kovuşturmasının ortadan kaldırılması
(Av. K. m. 159/3

T. 30.09.2005
E. 2005/281
K. 2005/327
* Tedbir mahiyetinde işten yasaklama kararı verilmeden önce ilgilinin çağrılması ve dinlenmesi
(Av. K. m. 140/2, 153/2)

T. 30.09.2005
E. 2005/290
K. 2005/328
* Haricen para tahsili ve müvekkile bildirilmemesi
* Tedbir mahiyetinde işten yasaklama
* Meslekten çıkarma
(Av. K. m. 5/1-a, 2, 153, 154

T. 30.09.2005
E. 2005/212
K. K. 2005/301
* Disiplin soruşturmasının ceza davası sonuna kadar bekletilmesi zorunluluğu
(Av. K. m. 140/2)

T. 11.11.2005
E. 2005/234
K. 2005/354
* Avukatlık hizmeti nedeni ile emniyeti suiistimal
* Müvekkil adına alınan paralar ve başkaca değerlerin geciktirilmeksizin müvekkile duyurulması ve verilmesi yükümlülüğü
(1136 sayılı Av. K. m. 34, 175; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4, 43)

T. 11.11.2005
E. 2005/235
K. 2005/355
* Dilekçedeki beyanlar
* Disiplin cezası tayinini gerektirmeyen eylem

T. 11.11.2005
E. 2005/239
K. 2005/356
* Baroya yazı ile bildirim yükümlülüğü
(TBB Meslek Kuralları m. 27/2)

T. 11.11.2005
E. 2005/246
K. 2005/357
* Reklam yasağına aykırılık
(1136 sayılı Av. K. m. 55, 135/3; TBB Meslek Kuralları m. 7, 8; TBB Reklam Yasağı Yön. m. 9)

T. 11.11.2005
E. 2005/259
K. 2005/358
* Özen borcuna aykırılık
* Avukatın, aldığı işi sonuna kadar takip etme borcu
(1136 sayılı Av. K. m. 34, 135/4, 136/2, 171/1)

T. 11.11.2005
E. 2005/262
K. 2005/359
* Avukatın, aldığı işi sonuna kadar takip etme borcu
(1136 sayılı Av. K. m. 34, 171/1)

T. 11.11.2005
E. 2005/263
K. 2005/360
* Disiplin kovuşturmasının zamanaşımı süresi sonuna kadar bekletilmesi
(1136 sayılı Av. K. m. 140/2, 159/son)

T. 11.11.2005
E. 2005/266
K. 2005/361
* Disiplin zamanaşımı
* Avukat hakkındaki kamu davasının sonucunun araştırılması zorunluluğu
(1136 sayılı Av. K. m. 58/1, 140/2, 159/2)

T. 11.11.2005
E. 2005/267
K. 2005/362
* Beraat ile sonuçlanmış bir ceza davasının konusuna giren eylemlerden dolayı disiplin kovuşturmasının, o eylemin ceza kanunları hükümlerinden ayrı olarak başlı başına disiplin kovuşturmasını gerektirmesine bağlı olması
* Eylemin işlenmemiş veya sanığ

T. 11.11.2005
E. 2005/269
K. 2005/363
* “Aleyhe bozma yasağı” ilkesinin disiplin kovuşturmalarında da uygulanacağı
(1136 sayılı Av. K. m. 136/1)

T. 11.11.2005
E. 2005/270
K. 2005/364
* Avukatın, yazarken de, konuşurken de düşüncelerini olgun ve objektif bir biçimde açıklaması yükümlülüğü
* Alt sınırdan ayrılmayı gerektiren özel nedenler bulunmadıkça, verilecek disiplin cezasının temel ceza olarak belirlenebileceği
(1136 sayılı

T. 11.11.2005
E. 2005/272
K. 2005/366
* Disiplin zamanaşımı
(1136 sayılı Av. K. m. 159/1-2; TBB Meslek Kuralları m. 5)

T. 11.11.2005
E. 2005/276
K. 2005/368
* Levhasında yazılı bulunulan baro bölgesinin dışında sürekli avukatlık
(1136 sayılı Av. K. m. 67, 136/son)

T. 11.11.2005
E. 2005/278
K. 2005/369
* Haklı bir sebep olmaksızın, avukatın aldığı işi takipten vazgeçmesi
(1136 sayılı Av. K. m. 174)

T. 11.11.2005
E. 2005/280
K. 2005/370
* Haksız icra vekalet ücreti tahakkuku ve tahsili
(1136 sayılı Av. K. m. 34, 136/1)

T. 11.11.2005
E. 2005/282
K. 2005/371
* Hakaret niteliği taşımayan ve savunma sınırları içinde kalan sözler

T. 11.11.2005
E. 2005/283
K. 2005/372
* Davanın müracaata bırakılması
* Özen borcuna aykırılık
* Eylemin disiplin suçunu oluşturması için bir zararın doğmuş olmasının gerekmemesi
* Disiplin yargılamasında duruşma
(1136 sayılı Av. K. m.34, 136, 157/2; TBB Meslek Kuralları m. 3

T. 11.11.2005
E. 2005/284
K. 2005/373
* Özen yükümlülüğü
* Avukatın müvekkilinin hak kaybına neden olmayacak şekilde doğru nitelendirmeyle dava açması yükümlülüğü
(1136 sayılı Av. K. m. 34, 38; TBB Meslek Kuralları m. 3, 38)

T. 11.11.2005
E. 2005/285
K. 2005/374
* Memura mukavemet ve hakaret
* Özen ve dikkat sorumluluğuna aykırılık
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları m. 4, 25

T. 11.11.2005
E. 2005/312
K. 2005/377
* Kamu davası sonucunun beklenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi zorunluluğu
(Av. K. 58/1, 140/2)

T. 11.11.2005
E. 2005/325
K. 2005/379
* Hapis hakkının kullanımında avukatın hesap verme yükümlülüğü
* Avukat hapis hakkını alacağı ile orantılı biçimde kullanması
(Av. K. m. 137, 157/6, 157/7, 158, 164/3, 166, 167; TBB Meslek Kuralları m. 43, 45)

T. 12.11.2005
E. 2005/287
K. 2005/375
* Savunma hakkının sınırı
(TBB Meslek Kuralları m. 5, 27)

T. 12.11.2005
E. 2005/315
K. 2005/378
* Avukatın, bir anlaşmazlıkta menfaati zıt olan tarafa hukuki yardımda bulunması
(Av. K. m. 38/b; TBB Meslek Kuralları m. 36)

T. 02.12.2005
E. 2005/254
K. 2005/381
* Keşif avansının mahkeme veznesine yatırılmaması
* Görevi kötüye kullanma
(Av. K. m. 34, 166; TBB Meslek Kuralları m. 41, 42)

T. 02.12.2005
E. 2005/318
K. 2005/399
* Reklam yasağına aykırılık
(Av. K. m. 44/A, 55; TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği m. 5, 6; TBB Meslek Kuralları m. 7, 8 )

T. 02.12.2005
E. 2005/320
K. 2005/401
* Reklam yasağına aykırılık
(Av. K. m. 55; TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği m. 8/b; TBB Meslek Kuralları m. 7, 8 )

T. 02.12.2005
E. 2005/324
K. 2005/405
* Azilnamenin hükmü
(Av. K. m. 34)

T. 03.12.2005
E. 2005/292
K. 2005/386
* Disiplin kovuşturmasının ceza davasının sonuna kadar bekletilmesi
(Av. K. m. 140/2)

T. 24.12.2005
E. 2005/297
K. 2005/419
* Baroya yazılı bildirimde bulunma yükümlülüğü
(TBB Meslek Kuralları m. 27/2)

T. 24.12.2005
E. 2005/313
K. 2005/422
* Yargılama faaliyetinde saygı esasının karşılıklı olması
(TBB Meslek Kuralları m. 17)

T. 24.12.2005
E. 2005/329
K. 2005/425
* Meslek sırrı

T. 24.12.2005
E. 2005/332
K. 2005/428
* Avukatın, hasım tarafın ancak avukatı ile görüşebilmesi
(Av. K. m. 134, 135/1; TBB Meslek Kuralları m. 31)

T. 24.12.2005
E. 2005/334
K. 2005/430
* Özen yükümlülüğüne aykırılık
* Yasanın avukata tanıdığı hakkın suiistimali olarak haciz ihbarnamesi gönderilmesi
* Feragatin, disiplin kovuşturmasını ortadan kaldırmaması
(Av. K. m. 34, 136, 146; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4)

T. 24.12.2005
E. 2005/337
K. 2005/432
* Görevli memura hakaret
* Eylem ile disiplin cezası arasındaki adaletli dengenin sağlanması
(Av. K. m. 158)

T. 24.12.2005
E. 2005/342
K. 2005/436
* Haricen yapılan tahsilatın icra dosyasına bildirilmemesi
* Özen yükümlülüğüne aykırılık
* Doğruluk karinesi
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları m. 4)

T. 24.12.2005
E. 2005/350
K. 2005/442
* Resmi daireleri aracı kılarak müteselsilen dolandırıcılık
* Cumhuriyet savcılığının itiraz dilekçesinin süre yönünden reddi
(Tebligat K. m. 43; Av. K. m. 140/2, 183)

T. 24.12.2005
E. 2005/356
K. 2005/445
* Özen yükümlülüğüne aykırılık
* Avukatın, hasım tarafın ancak avukatı ile görüşebilmesi
(Av. K. m. 34, 134, 158; TBB Meslek Kuralları m. 31)

T. 25.12.2005
E. 2005/427
K. 2005/454
* Rüşvet vermeye aracılık etmek
* Yüz kızartıcı sayılan, meslekten çıkarmayı gerektiren suç
* Tedbiren işten yasaklanma
(Av. K. m. 5/a, 153)

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Ağustos 2022><<
Ağustos 2022
 PSÇPCCP
3125262728293031
321234567
33891011121314
3415161718192021
3522232425262728
362930311234

15.08.2022
AV. TALAT GÖĞEBAKAN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.