Atatürk
2003 Kararları
Tarih: 12.04.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 7825

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
DİSİPLİN KURULU KARARLARI

2003 Yılı Kararları

Tarih – Esas No – Karar No Konu

T.19.04.2003
E.2003/14
K.2003/119
* Reklam yasağı
* Web sayfası

( Av .K.m.55; Av.Meslek Kuralları 7,8)


T.06.06.2003
E.2003/63
K.2003/168
* Reklam yasağı
* Web sayfası

(Av.K. m.55; Av.Meslek Kuralları 7)


T.06.06.2003
E.2003/59
K.2003/164
* Reklam yasağı
* Kartvizit
* Emekli Yüksek Hakim

(Av.K.m.55; Av.Meslek Kuralları 7/b; TBB Reklam Yönetmeliği 6)


E.2003/62
K.2003/167
T.06.06.2003
* Reklam yasağı
* Bilgi verme hakkı

(Av.K.m.55; Av.Meslek Kuralları7)


T.19.04.2002
E.2003/18
K.2003/122
* Müvekkil hakkında icra takibi
* Kazanılacak paranın yarısı tutarında ücret sözleşmesi
* Baroya bildirim

(Av.K.164/2; Av.Meslek Kuralları 47)


T.19.04.2003
E.2003/20
K.2003/124
* Tanık beyanına müdahale
* Hakim ve savcılarla ilişkiler
* Meslek vakarı
* Disiplin kurullarının takdir hakkı

(Av.K.m.135/1,136/1,158; Av.Meslek Kuralları 17; TCK m.268/1-59)


E.2003/30
K.2003/137
T.09.05.2003
* Şikayetçinin vazgeçmesi
* Disiplin cezalarının amacı
* Tahsil edilen paranın müvekkile ödenmemesi

(Av.K.m.158, 163/son; Av.Meslek Kuralları m. 43)


T.09.05.2003
E.2003/42
K.2003/147
* Duruşma tebligatı
* Mazeret

(Av.K.m.137)


T.09.05.2003
E.2003/46
K.2003/150
* Müvekkile ödeme yapılmaması
* Hapis hakkı

(Av.K.m.136,166)


T.09.05.2003
E.2003/50
K.2003/154
* Stajyer avukat
* Hakaret
* Tanık dinlenmesi

(Av.K.110/17,146,147/2)


E.2003/51
K.2003/155
T.09.05.2003
* Meslektaşa hakaret
* Meslektaşlar arası ilişkiler

(Av.Meslek Kuralları 27/1)


T.10.05.2003
E.2003/148
K.2003/162
* İşten yasaklama
* Şikayetlinin dinlenmesi şartı

(Av.K.m.153/2)


T.18.05.2003
E.2003/165
K.2003/163
* İşten yasaklama
* Meslekten çıkarma

(Av.K.m.5/a,136,153/1,156; TCK m.240)


T.06.06.2003
E.2003/66
K.2003/171
* Meslektaşlar arası dayanışma
*Davranış ile ceza arasında denge

(Av.K. m.34,158, Av.Meslek Kuralları m.27)


T.11.07.2003
E.2003/97
K.2003/210
* Meslektaşlar arası ilişki
* Küçük düşürücü beyan
* Savunmayı güçlendirmek
* Hakimi etkilemek amacı

(Av.Meslek Kuralları m. 6 ve 27)


T.06.06.2003
E.2003/76
K.2003/177
*Objektiflik
*Savunma sınırlarının aşılması

(Av.Meslek Kuralları m.5,6)


T.06.06.2003
E.2003/82
K.2003/180
* Tahsil edilen paranın müvekkile ödenmemesi
* Üçüncü kişiye ödeme
* Talimat

(Av.K.m.158,163/son; Av.Meslek Kuralları m.43)


T.21.06.2003
E.2003/84
K.2003/201
* Müvekkil adına tahsilat
* Müvekkile ödemede gecikme
* Şikayetten sonra ödeme
* Şikayetten vazgeçmenin etkisi

(Av.K. m.34, 158: Av.Meslek Kuralları m.43)


T.11.07.2003
E.2003/200
K.2003/239
* Müvekkil adına tahsilat
* Müvekkile ödeme
* Tedbir mahiyetinde işten yasaklama
* Sürekli tedbir

(Av.K.m. 153)


T.21.06.2003
E.2003/89
K.2003/203
* Önceki müvekkil aleyhine icra takibi
* Vekillik ilişkisinin bitmesi
* Önceki müvekkilden edinilen bilgiler

( Av.K.m.38)


K.21.06.2003
E.2003/73
K.2003/196
*Aynı işte menfaati zıt tarafları temsil
*Önceki ceza

(Av.K.m.158; Av.Meslek Kuralları m.38/b)


T.21.06.2003
E.2003/87
K.2003/202
* Önceki müvekkil aleyhine dava almak
* Aynı kişi olduğunu bilmemek
* Makul sürede vekillikten çekilme

(TCK m.294/l; Av.K. m.38)


T.21.06.2003
E.2003/77
K.2003/198
* Hakimle münakaşa
* Hakaret kastı
* Şikayetten vazgeçme

(Av.Meslek Kuralları m.17)


T.11.07.2003
E.2003/94
K.2003/207
* Vekile teslim edilen deliller
* Delillerin mahkemeye ibrazı
* Görevi kötüye kullanma

(Av.K. m.34; Av.Meslek Kuralları m. 3 ve 4)


T.11.07.2003
E.2003/98
K.2003/211
* Cezaevine telefon ve sim kartı sokmak
* Suçun oluşmamamsı nedeniyle beraat

(TCK m.240)


T.11.07.2003
E.2003/99
K.2003/212
* Müvekkili şikayet
* Merciine başvurma
* Üslup

(Av.Meslek Kuralları 3 ve 4)


T.11.07.2003
E.2003/112
K.2003/225
* Borcun bir borçludan tahsili
* Diğer borçlu aleyhine takibe devam
* Şikayetten vazgeçme

(765 sayılı TCK m.509/1)


T.11.07.2003
E.2003/105
K.2003/218
* Müvekkilin talimatı olmadan mahcuz malların satışını durdurma
* Özen borcu

(Av.K. m.34; Av. Meslek Kuralları m.3)


T.11.07.2003
E.2003/116
K.2003/227
* İcra takibine konu olan senetlerin vekilin bürosundaki katip tarafından tanzimi
* Yararı çatışan kimselere vekillik edilmesi

(Av.K. m.134,141; Av. Meslek Kuralları m. 3, 36)


T.11.07.2003
E.2003/120
K.2003/230
* Vekilin mahkumiyet kararını temyiz etmemesi
* Müvekkilin hak kaybına neden olma

T.11.07.2003
E.2003/137
K.2003/232
* Hizmet nedeni ile emniyeti suistimal
* İtiraz
* Zamanaşımı süreleri
* Disiplin Kurulu’nun kesinleşen kararları

(Av.K. m.157/7, 159/son; 765 sayılı TCK m.102/4, 104/2)


T.11.07.2003
E.2003/139
K.2003/234
* Ücret anlaşmazlığı
* Masraf avansı ve teminat hesabının müvekkile verilmemesi
* Duruşma istemek

(Av. K. m.144, 144/1, 157/7)


T.12.07.2003
E.2003/179
K.2003/237
* Disiplin soruşturmasının kamu davasının sonuna kadar bekletilmesi
* Dava zamanaşımı

(Av.K. m.140/2, 158, 159/2; 4616 sayılı K. m.1)


T. 12.9.2003
E. 2003/129
K. 2003/249
* Giderler için müvekkilden avans isteme
* Müvekkile hesap ve bilgi verme

(Av.K.m. 34, 134; Av. Meslek Kuralları m.3, 42, 43)


T. 12.09.2003
E. 2003/132
K. 2003/251
* Avukat unvanı ile yazı yazma
* Mesleki faaliyet alanı
* Avukatın söz ve yazılarındaki üslup
* Düşünce ve inanç özgürlüğünün sınırı

(Av. Meslek Kuralları m.4)


T. 12.09.2003
E. 2003/252
K. 2003/252
* Meslektaşa yönelik onur kırıcı ifade

(Av. Meslek Kuralları m. 27/1)


T. 05.12.2003
E. 2003/255
K. 2003/378
* İş sahibinin yazılı muvafakatinin alınmaması
* Haktan vazgeçme
* Vekilin aleyhe sonuçlanan kararı temyiz etmemesi

T. 05.12.2003
E. 2003/273
K. 2003/390
* Mesleğin itibarını zedeleme
* Meslektaşın mesleki tutum ve davranışları hakkında onur kırıcı açıklama

( Av. K. m. 158; Av. Meslek Kuralları m. 4,5,26)


T. 05.12.2003
E. 2003/278
K. 2003/394
* Avukatın meslektaşının üzerini aratması
* Avukatın bağımsızlığı

(Av. K. m. 58; Av. Meslek Kuralları m. 4,27)


T. 05.12.2003
E. 2003/281
K. 2003/396
* Senette ismi ve imzası bulunmayan kişi hakkında icra takibi yapmak
* Müvekkilden alınan bilginin denetimi
* Özen, doğruluk, tarafsızlık

( Av. K. m. 136, 158)


T. 05.12.2003
E. 2003/291
K. 2003/402
* Müvekkilden alınan teminatın iade edilmemesi

* Davanın ücretsiz alınması


T. 05.12.2003
E. 2003/299
K. 2003/408
* Yasal oranın üzerinde faiz talebi
* Mesleğe güven

(Av. Meslek Kuralları m.3)


T. 26.12.2003
E. 2003/294
K. 2003/416
* Kayıtlı olunmayan baro yargı çevresinde avukatlık bürosu açılması
* Reklam yasağı
* Cezanın tekerrüre esas alınması
* İtiraz süresi

( Av. K. m. 136/2-3, 158; Av. Meslek Kuralları; TBB Reklam Yönetmeliği)


T. 26.12.2003
E. 2003/308
K. 2003/425
* Borçlu olmayana icra takibi yapılması
* Yasal hakların kötüye kullanılması
* Haksız ve yolsuz işin reddedilmemesi

( Av. K. m. 1,2,34,38/a; Av. Meslek Kuralları 3,4)


T. 26.12.2003
E. 2003/314
K. 2003/430
* Görevli memura hakaret ve müessir fiil
* Zamanaşımı
* İtiraz
* Sanık lehine müracaat

( Av. K. m. 159/3; CMUK m. 295)


T. 05.12.2003
E. 2003/260
K. 2003/382
* Özen yükümlülüğü
* Görevin kötüye kullanılması
* Ceza davasının kesin sonucunun beklenilmesi

(Av. K. m. 140/2)


T. 05.12.2003
E. 2003/275
K. 2003/392
* Birlikte çalışan avukatlara ait web sayfası
* Reklam yasağı

(Av. K. m. 44,55; TBB Reklam Yönetmeliği m. 9/2)


T. 05.12.2003
E. 2003/279
K. 2003/395
* Avukatın icra takibine dahil edilmesi
* Baroya bilgi verme yükümlülüğü
* Tebligatın avukata çıkarılması

( Av. Meslek Kuralları m. 27; Tebligat K. m. 11)


T. 05.12.2003
E. 2003/284
K. 2003/399
* İkinci avukatlık bürosu
* Aynı fiilden dolayı alınan önceki disiplin cezası

( Av. K. m. 43/2)


T. 05.12.2003
E. 2003/295
K. 2003/405
* Aynı fiilden dolayı birden fazla disiplin kovuşturması
* Meslektaş hakkında kamu davası açılması
* Meslektaşlar arası dayanışma ve ilişkiler
* Avukata karşı takip edilen davayı baroya bildirme yükümlülüğü

(Av. Meslek Kuralları m. 27/2)


T. 05.12.2003
E. 2003/374
K. 2003/412
* TBB Disiplin Kurulu kararlarının kesinliği
* İtiraz

(Av. K. m. 157/7)


T. 26.12.2003
E. 2003/300
K. 2003/418
* Vekaletten çekilmenin usulü
* Tebligatı kabul etmeme

( Av. K. m. 41; HUMK m. 68)


T. 26.12.2003
E. 2003/311
K. 2003/428
* Avukatın, hakimlik yapmış olduğu aynı yargı çevresinde dava takibi

( Av. K. m. 14/1,157; İYUK 15/1-e)


T. 26.12.2003
E. 2003/321
K. 2003/434
* Meslektaşların karşılıklı hakareti
* Mesleğin itibarını sarsmak

(Av. K. m.159/3; TCK m. 102/4,104/2; Av. Meslek Kuralları m. 4/1,27/1)

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2024><<
Mayıs 2024
 PSÇPCCP
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789

27.05.2024
AV. TALAT GÖĞEBAKAN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.