Atatürk
TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFESİ
Tarih: 12.04.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 16231

ERZURUM BAROSU 2021 YILI İÇİN

 

AVUKAT İŞSAHİBİ ARASINDA TAVSİYE EDİLEN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

 

A-SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1

Mirasçılık Belgesinin Alınması

1.500,00 TL

2

Kayyım ve Veraset Davaları

6.250,00 TL

3

Tahliye Davaları

6.250,00 TL’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %15’i

4

Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

6.250,00 TL

5

Paydaşlığın Giderilmesi Davaları

9.750,00 TL’den az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit edilen bedelinin vekil payına düşen kısmının %10’u

6

Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar

8.000,00 TL

7

Mirasta Defter Tutulması

7.050,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

8

Kira Bedelinin Tespiti Davaları

Davacı vekili için 7.600,00 TL’ den az olmamak üzere artışa yıllık kira

bedelinin %15’i davalı vekilliği için 6.400,00 TL

9

Tespit İstemleri

4.950,00 TL

10

Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

7.050,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

11

Ödeme Yeri Belirlenmesi İstemi

2.700,00 TL

12

Vesayet ve Kayyım Davaları

8.150,00 TL

13

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası

8.150,00 TL

 

B-AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

 

1

Tenfiz

11.200,00 TL

2

Evlat Edinme Davası

8.150,00 TL

3

Evlenme İzni, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması

9.350,00 TL

4

Nişan Bozulmasından Doğan Davalar (nişan hediyelerinin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat davaları vb.)

7.050,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

5

Nesebin Reddi, Nesebin Tahsisi ve Babalık Davaları

9.750,00 TL

 

 

6

Boşanma Davaları:

Anlaşmalı Boşanma Davaları . Çekişmeli Boşanma Davaları

Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli oşanma davaları, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

 

5.750,00 TL

13.300,00 TL

13.300,00 TL’den az olmamak üzere

dava değerinin %10’i

7

Nafaka Davaları

5.250,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %20’i

8

Ailenin Karonmasına Dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar

3.800,00 TL

 

C-ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

 

1

Tapu veya Nüfus Müdürlüklerinde İsim Düzeltilmesi, Değiştirilmesi,

Yaş Düzeltilmesi, Kazai Rüşt Davaları

7.350,00 TL

2

Terkin ve Mirasta İade Davaları

12.500,00 TL’den az olmamak üzere karar harcına esas değerin %15’i

3

Vasiyetnamenin İptali Davaları

10.900,00 TL

4

El Atmanın Önlenmesi ve Her Türlü İrtifak Hakkının Kurulmasına İlişkin Davalar

9.350,00 TL

5

Tapu İptali ve Tescil Davaları

15.750,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

6

Önalım (Şufa) Davaları

10.250,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

7

Ecrimisil Davaları

6.250,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

8

Alacak ve Maddi Manevi Tazminat Davaları

7.850,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

9

Bedel Artırımı Davaları

7.850,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

10

Tespit İstemleri

6.250,00 TL

11

Ticari Şirketler Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Davalar

12.250,00 TL

12

Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararlarının İptaline İlişkin Davalar

12.250,00 TL

13

Tenfiz ve Tanıma Davaları

10.900,00 TL

14

Zayii, Kambiyo Senedi İptali Davaları

7.850,00 TL

15

Vakıf Davaları (evlatlığın tespiti, tevliyet, gelir fazlasından yararlanma, vb.)

11.050,00 TL

 

D-FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

 

1

Delil Tespit Davası

5.250,00 TL

2

Tedbir Talepli Delil Davası

9.200,00 TL

3

YİDK Karar İptali Davası

6.150,00 TL

4

Hükümsüzlük Davası

12.250,00 TL

5

Tazminat İstemli Olmayan Tecavüzün Önlenmesi Davası

13.700,00 TL

6

Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Tecavüzün Önlenmesi Davası

15.750,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

7

Şikayet ve Takibi

9.200,00 TL

8

Müdahil Vekilliği

9.200,00 TL

9

Sanık Vekilliği

16.650,00 TL

 

E-İCRA VE İFLAS YASASINDAN KAYNAKLANAN DAVA VE İŞLER

 

1

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları

9.200,00 TL

2

İstihkak Davaları

7.200,00 TL

3

İcra Hakimliğinin Görevine Giren Davalar (imzaya ve borca itiraz, kıymet takdirine itiraz, şikayet vb.)

6.250,00 TL

4

Tasarrufun İptali Davaları

9.200,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

 

5

İhalenin Feshi Davaları

Taşınır Mal İhlalleri Taşınmaz Mal İhlalleri

6.250,00 TL’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i

8.400,00 TL’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i

 

6

İcra Takipleri

Değeri Para ile Ölçülebilen İcra Takipleri

 

İş Sahibinden Alacağın %15'i

 

Değeri Para ile Ölçülemeyen İcra Takipleri

6.250,00 TL

7

Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları

6.250,00TL

 

F-İDARİ YARGIDA GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

 

 

1

İdare Mahkemelerinde Görülen İptal Davaları

Duruşmasız Duruşmalı

 

5.050,00 TL

8.450,00 TL

 

2

İdare Mahkemelerinde Görülen Tam Yargı Davaları

 

11.050,00 TL

Duruşmasız

Duruşmalı

13.450,00 TL

3

4483 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Başvurular

5.850,00 TL

 

4

Vergi Mahkemelerinde Görülen Davalar

 

12.050,00 TL

Duruşmasız

Duruşmalı

14.450,00 TL

 

5

Danıştay’da İlk Derece Görülen Davalar İçin

 

15.450,00 TL

Duruşmasız

Duruşmalı

18.500,00 TL

6

Danıştay Temyizde Duruşma Ücreti

7.350,00 TL

 

G-TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

 

1

Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalar

5.250,00 TL

2

Tüketici Hakem Heyetinde Görülen İşler

3.350,00 TL

 

H- CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

 

 

1

1 Ağır Ceza Mahkemesi

Sanık Vekilliği Müdahil / Müşteki Vekilliği

 

23.100,00 TL

11.450,00 TL

 

2

Asliye Ceza Mahkemesi

Sanık Vekilliği

Müdahil / Müşteki Vekilliği

 

8.200,00 TL

5.050,00 TL

3

Sulh Ceza Hakimliği ve İnfaz Hakimliği

2.830,00 TL

4

Ceza Soruşturma Aşamasında Takip Edilen İşler

4.350,00 TL

5

Disiplin Mahkemesinde Takip Edilen Davalar

7.850,00 TL

 

I-İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

 

1

Değeri Parayla Ölçülebilen Davalar

7.850,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

2

Değeri Parayla Ölçülemeyen Davalar

8.050,00 TL

 

İ-ANAYASA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

 

1

Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşler

30.650,00 TL

2

Bireysel Başvuru Duruşmalı

Duruşmasız

17.500,00 TL

12.250,00 TL

3

Diğer İşler

17.500,00 TL

 

 

J-DİĞER DAVA VE İŞLER

 

 

1

Büroda Sözlü Danışma

1.600,00 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15

dakikalık süre için 240,00 TL eklenir.)

2

Yazılı Danışma

3.200,00 TL

3

Çağrı Üzerine Gidilen Yerde Sözlü Danışma

2.2500,00 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15

dakikalık süre için 240,00 TL eklenir.)

4

İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme

2.200,00 TL

 

 

5

Taraf Vekili Olarak Arabuluculuk Görüşmelerine Katılma Anlaşma Olması Halinde

 

 

 

Anlaşma Olmaması Halinde

 

  1. Konusu para ve para ile değerlendirilebilen işlerde anlaşma değerinin %15’i
  2. Konusu para veya para ile değerlendirilemeyen işlerde arabuluculuğa konu işe ait bu tarifede belirlenmiş ücret,

3.200,00 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15

dakikalık süre için 240,00 TL eklenir.)

6

Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenleme

2.700,00 TL

7

Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçesi Düzenleme

5.600,00 TL

8

Miras, İstisna, Taksim Sözleşmesi Düzenleme

13.700,00 TL

9

Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenleme

9.200,00 TL

 

10

Yargıtay’da Duruşmaya Katılma

Hukuk

Ceza

 

12.300,00 TL

15.100,00 TL

 

11

İstinaf Mahkemeleri

  1. Bir duruşması olan işlerde
  2. Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için

 

4.550,00 TL

 

8.950,00 TL

12

Uyuşmazlık Mahkemesinde Görülen İşler İçin

9.250,00 TL

13

Şirket Ana Sözleşmesi, Tüzük, Vakıf Senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenleme

16.250,00 TL

 

Şirketlerde Sürekli Danışmanlık Ücretleri Aylık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak)

 

 

14

Sermaye Şirketleri (A.Ş.) Sermaye Şirketleri (Ltd. vb.) Şahıs Şirketleri (Kolektif vb.) Kooperatifler

 

10.550,00 TL

8.000,00 TL

4.950,00 TL

5.900,00 TL

15

Vakıf ve Sendikalarda Sürekli Danışmanlık Aylık

10.200,00 TL

16

Derneklerde Sürekli Danışmanlık (dava ve takip ücretleri ayrı tutalarak)

5.550,00 TL

17

Sayıştay’da Görülen Davalar

9.350,00 TL

18

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru

26.650,00 TL

19

Şirket Pay Devri

6.000,00 TL

20

Şirket/ Kuruluş/Tür Değiştirme/ Birleşme İşleri

16.650,00 TL

21

Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri

4.400,00 TL

22

Görülmekte Olan Bir Dava İçinde Olmamak Koşulu İle İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşleri

6.400,00 TL

23

Bir Avukatın Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışma Ücreti

4.500,00 TL


ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Ağustos 2022><<
Ağustos 2022
 PSÇPCCP
3125262728293031
321234567
33891011121314
3415161718192021
3522232425262728
362930311234

15.08.2022
AV. TALAT GÖĞEBAKAN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.