Atatürk
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği
Tarih: 13.04.2011 | Okunma Sayısı: 7918

Türkiye Barolar Birliği
Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27/A maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği nezdinde kurulan Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonuyla ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik, Fonun kuruluşu, yönetimi, görev ve yetkileri, işleyiş ve denetimi, gelirlerinin kullanılması ile Fondan yararlanacak olanları ve yararlanma koşullarını kapsar.

Dayanak

Madde 2 - Bu Yönetmelik Avukatlık Kanununun 27/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

Kanun: 1136 sayılı Avukatlık Kanununu,

Yönetmelik: Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliğini,

Fon: Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonunu,

Yönetim Kurulu: Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunu,

Yürütme Kurulu: Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yürütme Kurulunu,

Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi: Üyelerden elde edilecek gelirlerin elde edilmesine ilişkin usul ve esaslar ile Fon kapsamında bulunan sosyal yardımların yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönergeyi,

Çalışma Yönergesi: Fon Müdürlüğünde ve Fon Temsilciliklerinde çalışacak personel ile Baro Görevli Yönetim Kurulu Üyesinin görev ve yetkilerini ve Fon faaliyetleriyle ilgili tutulacak kayıtları düzenleyen Yönergeyi,

Çalışma Raporu: Yürütme Kurulunun bütçe dönemi içindeki Fon faaliyetlerine ve sonuçlarına ilişkin hazırlayacağı raporu,

İş Programı: Yürütme Kurulunun bir sonraki bütçe dönemi içinde yapmayı plânladığı faaliyetleri gösterir programı,

Tahminî Bütçe: Yürütme Kurulunca, bir sonraki takvim yılına ilişkin tahminî gelir ve gider hesaplamalarını gösterir bütçeyi,

Pul: Avukatların yetkili mercilere sunduğu vekâletnamelere ve yetki belgelerinin asıl ve suretlerine avukatların yapıştıracağı vekâlet pulunu,

Vekâlet Pulu Satış Hesabı: Baroların aldığı vekâlet pullarının karşılığının yatırıldığı banka hesabını,

Avukat: Baro levhasına kayıtlı avukatı,

Çalışmayan Avukat: Yardıma muhtaç oldukları Yönetim Kurulunca kabul edilen ve hastalık, yaşlılık veya malûliyet gibi sebepler yüzünden fiilen mesleğini sürdüremeyen ve barolarda kaydı olmayan kişileri,

Stajyer Avukat: Baro stajyer listesine kayıtlı avukat adayını,

Bakmakla Yükümlü Olunan Eş: Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tâbi olarak çalışmayan, buralardan gelir, aylık ve sağlık yardımı almayan eşi,

Bakmakla Yükümlü Olunan Çocuk: Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tâbi olarak çalışmayan, buralardan gelir, aylık ve sağlık yardımı almayan onsekiz yaşına kadar, öğrenim görüyorsa yirmibeş yaşına kadar çocukları,

Üye: Fon kapsamında bulunan sosyal yardımlardan yararlanabilecek kişileri,

Sağlık Kuruluşu: Devlet hastaneleri, özel idare ve belediye hastaneleri, sağlık ocakları, genel ve özel dal, eğitim, üniversite ve araştırma hastaneleri ile 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklere göre yatarak veya ayakta hasta tedavi etmek amacıyla kurulan ve Sağlık Bakanlığından gerekli ruhsat alınmak suretiyle faaliyet gösteren kuruluşlar ve bu kuruluşların yurt dışındaki benzeri kuruluşları,

Dayanışma Aidatı: Sosyal yardım kapsamına dâhil olmak için üyelerin ödeyeceği tutarı,

Katılım Payı: Yararlanılan sosyal yardımların karşılığının Üyeler tarafından ödenen kısmını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim, İşleyiş, Görev ve Yetkiler

Temsil ve yönetim

Madde 4- Fon, Yönetim Kurulu tarafından temsil edilir. Yönetim Kurulu, Fonu, Yürütme Kurulunun görüş ve önerilerini alarak yönetir.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

Madde 5 - Yönetim Kurulu;

a) Yürütme Kurulu üyelerini atar, Fonla ilgili işlerin yürütülmesi için Sayman Üyesini Fon işleriyle görevlendirir.

b) Fona ait nakitleri, menkul değerleri, menkul ve gayrimenkul malları, kuruluşları ve işletmeleri yönetir.

c) Fonun yıllık bilânçosu ile çalışma raporunu onaylar.

d) Yürütme Kurulu tarafından hazırlanarak sunulan, bir sonraki yıl uygulanacak iş programını ve tahminî bütçeyi onaylar.

e) Fon için taşınmaz mallar satın alınması, bağış kabul edilmesi, bağışlanan veya satın alınan malların satılması ve bunlar üzerinde her çeşit ayni hakların kurulması, taşınmaz mallar üzerinde ipotek tesis edilmesi ve Fonun varlığının üyelerin yararına ve verimli şekilde işletilmesi konularında her türlü kararı alır ve iktisadi işletmeler kurar.

f) Fon Yürütme Kurulunun önerisi üzerine, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan sosyal yardımlardan;

1) Sağlık yardımlarının Fonun tesis edeceği sağlık kuruluş veya kuruluşlarından yahut doğrudan anlaşma yapacağı sağlık kuruluşlarından alınması,

2) Munzam emeklilik yardımının Yürütme Kurulu tarafından oluşturulacak emeklilik sistemi vasıtasıyla yapılması ve ayrıca üyelere hizmet vermek üzere huzurevi kurulması,

3) Sağlık ve munzam emeklilik yardımlarının Türkiye’de yerleşik özel sağlık sigorta şirketleri veya özel emeklilik fonları vasıtasıyla, bu hizmetleri veren kurum ve kuruluşlardan birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere alınması ve sigorta şirketleri ile acente sözleşmesi yapılması,

konularında karar verir, üyelerden alınacak dayanışma aidatı ve katılım paylarının miktar ve esaslarını belirler,

g) Fon uygulama esaslarını içeren Yürütme Kurulunca hazırlanacak Yönergeleri onaylar.

Yürütme Kurulu

Madde 6 - Bu Yönetmelikte öngörülen işlerin yapılabilmesi için, Yönetim Kurulunca aktüerya, sağlık sigortası, finans yönetimi ve benzeri konularda uzman olanlar arasından görevlendirilecek dört üye ve Yönetim Kurulunun görevlendirmiş olduğu Sayman Üyesinin katılımı ile beş kişilik Yürütme Kurulu oluşturulur.

Yürütme Kurulu çalışmalarını görevli Yönetim Kurulu Sayman Üyesi başkanlığında yürütür. Onun yokluğunda, toplantıya üyelerden en yaşlı olan başkanlık eder. Toplantı ve karar yeter sayısı üç kişidir.

Yürütme Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda ücret veya huzur hakkı ödenir.

Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri

Madde 7 - Yürütme Kurulu;

a) Fonun ve üyelerin yararına araştırmalar yapar, öneriler geliştirir ve Yönetim Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde; Fona ait nakit, menkul değerler, menkul ve gayrimenkul mallar, kuruluş ve işletmelerin yönetimiyle ilgili gerekli gördüğü her türlü sosyal ve ekonomik önlemleri alır.

b) Risk ve verimlilik ilkeleri bakımından Fon kaynaklarının rasyonel kullanımına yönelik portföy yatırımlarını plânlayıp gerçekleştirir.

c) Fonun yıllık bilânçosu ve çalışma raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunar.

d) Bir sonraki yıl uygulanacak olan iş programı ile tahminî bütçeyi Yönetim Kurulunun onayına sunar; onaylanan programı tahminî bütçe limitleri içinde uygular.

e) Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi ile Çalışma Yönergesini hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunar.

f) Yönetim Kurulunca verilen Fon ile ilgili diğer işleri yapar.

Fon Müdürlüğü

Madde 8 - Fon işlerinin yürütülmesinden sorumlu olmak üzere, Türkiye Barolar Birliği bünyesinde bir Müdürlük oluşturulur. Müdür, işlerin yürütülmesinden Yönetim Kuruluna ve Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

Fon işlerinin yürütülebilmesi için yeteri kadar sürekli ve geçici eleman çalıştırılır. Müdür ve diğer çalışanların atanma biçimleri, yetki ve sorumlulukları ile özlük hakları, Yürütme Kurulunca hazırlanacak ve Yönetim Kurulunca onaylanacak olan Çalışma Yönergesi ile belirlenir. Fonda çalışacak sürekli ve geçici elemanlar Yürütme Kurulunun önerisi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenerek karara bağlanır.

Fon temsilcilikleri

Madde 9 - Yürütme Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla, iş yoğunluğu, coğrafi bölge, avukat sayısı ve diğer kıstaslar göz önünde bulundurularak, ihtiyaç duyulduğu takdirde, Fon Temsilcilikleri kurulabilir. Temsilciliklerin görev ve yetki alanının hangi baro ya da baroları kapsayacağı kararda belirtilir. Bu karara uygun olarak temsilciliklerin görev ve yetki alanları, çalıştırılacak personele ilişkin düzenlemeler de Çalışma Yönergesinde gösterilir.

Baro Görevli Yönetim Kurulu Üyesi

Madde 10 - Baro Yönetim Kurulları, her seçim dönemini takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında kendi içinden bir üyesini belirleyerek Fonun, baro kapsamındaki çalışmalarında görevlendirir ve Yürütme Kurulu Başkanlığına bildirir. Baro görevli yönetim kurulu üyesinin Fon kapsamındaki çalışmalarına ilişkin düzenlemeler Çalışma Yönergesinde gösterilir.

Tutulacak kayıtlar

Madde 11 - Yürütme Kurulunun kararları, onaylı ve sıra numaralı karar defterlerine yazılır ve imzalanır. Fon hesapları tek düzen muhasebe esasına göre tutulur. Fon yönetimi ile ilgili tutulacak kayıtlar, Yürütme Kurulunca hazırlanıp Yönetim Kurulunca onaylanacak Çalışma Yönergesi ile belirlenir.

Fonu yükümlülük altına alacak yazılar, belgeler ile suretlerini, Birlik Saymanı Birlik Başkanı ile, Birlik Başkanının yokluğunda Birlik Başkan Yardımcılarından biri veya Birlik Genel Sekreteri ile birlikte imzalar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim

Denetim

Madde 12 - Fon gelirlerinden olan pul bedelleri malî yönden Sayıştayın denetimine tâbidir.

Fon gelir ve harcamaları her yıl Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu tarafından, ayrıca Adalet Bakanlığı tarafından, Kanunun ek 4 üncü maddesindeki esas ve usullere göre denetlenir.

Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri

Madde 13 - Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu en az üç ayda bir Fonu denetlemekle yükümlüdür.

Denetçiler, yıl içinde yapacakları denetlemeler sırasında Fon Müdüründen gerekli bilgileri isteyebilir, Fonun evrak ve kayıtlarını inceleyebilir ve denetlemeye ilişkin raporlarını Yönetim Kurulu ve Yürütme Kuruluna yazılı olarak bildirirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gelirler ve Giderler

Gelirler

Madde 14 - Fonun gelirleri;

a) Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında sözü geçen;

1) Pul bedellerinin yarısı,

2) Vekâlet Pulu Satış Hesabında tutulan paraların Fona ait kısmına isabet eden nemaları,

b) Fona yapılacak bağışlar,

c) Fonun sahip olduğu mal, kuruluş ve işletmelerden elde edilen gelirler,

d) Faizler, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları,

e) Üyelerden elde edilecek gelirlerdir.

Giderler

Madde 15 - Fonun giderleri;

a) Üyelere bu Yönetmelik çerçevesinde yapılacak yardımlar,

b) Fon ihtiyacı için alınacak menkul ve gayrimenkuller için yapılacak giderler,

c) İştirak edilen kuruluş ve işletmeler için ödenen sermayeler ve ilgili giderler,

d) Yürütme Kurulu Üyelerine verilecek ücret veya huzur hakkı ile Fon Müdürlüğünde ve Fon Temsilciliklerinde çalışanlara verilecek ücretler dâhil tüm yönetim giderleri,

e) Vekâlet pulu maliyetlerinin yarısı,

f) Kira giderleri,

g) Bu Yönetmeliğin uygulanmasıyla ilgili yapılacak diğer giderlerdir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sosyal Yardımlar ve Bütçe

Madde 16 - Fon kapsamında sağlanan sosyal yardımlardan avukatlar yararlandırılır.

Ancak, aşağıda belirtilenler de Yönetim Kurulu kararıyla söz konusu sosyal yardımlardan tamamen veya kısmen yararlandırılabilir.

a) Avukatın bakmakla yükümlü olduğu eşi ve çocukları,

b) Çalışmayan avukat,

c) Çalışmayan avukatın bakmakla yükümlü olduğu eşi ve çocukları,

d) Stajyer avukatlar.

Sosyal yardımlar

Madde 17 - Üyelere yapılacak yardımlar aşağıda maddeler hâlinde belirtilmiştir. Buna göre;

a) Sağlık Yardımları: Tıbbî bakım, tedavi ve cerrahî müdahaleyi gerektirecek bedenî rahatsızlıkla karşılaşılması durumunda üyelerin sağlığını koruma, çalışma ve kendi ihtiyaçlarını görme kabiliyetini yeniden kazandırma amacına yönelik ayakta ve/veya yatarak tedavi edilmesini kapsar.

b) Geçici İş Göremezlik Yardımı: Bu yardım, hastalık, analık ve olağan dışı hâller nedeniyle yapılır;

1) Hastalık Sebebiyle Yapılacak Geçici İş Göremezlik Yardımı: Avukatın hastalık, ameliyat gibi sağlık sorunları veya uğradığı kaza sonucu mesleki çalışmasını sürdürememesi ve bu sürenin yirmi gün üzerinde olduğunu sağlık kuruluşundan alacağı raporla belgelemesi durumunda, geçici gelir kayıplarının karşılanabilmesi için yapılacak olan yardımdır .

2) Analık Sebebiyle Yapılacak Geçici İş Göremezlik Yardımı: Sadece bayan avukata verilmek üzere, doğum yapmasından ötürü yapılacak olan yardımdır.

3) Olağan Dışı Hâller Nedeniyle Yapılacak Yardımlar: Kaza, organ yetmezliği, kanser ve kalp rahatsızlıkları gibi uzun süreli tedaviyi gerektiren ve güç çareli hastalıklarda, durumun sağlık raporuyla belgelenmesi şartıyla (1) numaralı alt bentte belirtilen yirmi günlük süre aranmaksızın Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek miktarda yardım yapılabilir.

c) Olağanüstü Yardım: Avukatın yangın, sel, deprem ve benzeri olaylar nedeniyle bürosu ve/veya meskeninin kullanılamayacak hâle gelmiş olması ve bunun barosunca hazırlanacak zarar tespit tutanağı ile belgelemesi durumunda ve ayrıca Yürütme Kurulunca lüzum görülen hâllerde olağanüstü yardım yapılabilir.

d) Cenaze Yardımı: Avukatın, çalışmayan avukatın ve stajyer avukatın, vefatı hâlinde, cenaze masraflarının karşılanabilmesi için yapılacak yardımdır.

e) Munzam Emeklilik Yardımı: Avukatlık hizmetlerinden emekli olanlara munzam emeklilik yardımı yapılabilir. Munzam emeklilik yardımı, Fonun kaynakları yeterli olduğunda, üyelerin sağlayacağı dayanışma aidatı ve katılım payları da dikkate alınarak yapılır.

Yardımlardan yararlanma yöntemi

Madde 18 - Sosyal yardımların hangilerinin ve ne nispette olacağı, ödemelerinin ne şekilde yapılacağı, Sağlık Yardımlarının sınır ve yüzdeleri, Geçici İş Göremezlik Yardımının günlük tutarı ile azamî ödeme tutarı, Yürütme Kurulunca hazırlanacak ve Yönetim Kurulunca onaylanacak Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesinde düzenlenir.

Fon kapsamındaki sosyal yardımlardan faydalanmak isteğe bağlıdır. Bu yardımlardan, Fon Müdürlüğü tarafından istenen bilgi ve belgeleri ulaştırmak ve yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle yararlanılabilir.

Üyeler, harcama belgelerini ödeme tarihinden itibaren bir yıl içinde ilgili fon birimine eksiksiz ibraz etmek zorundadırlar. Yararlanma hakkı, ödeme tarihinden itibaren bir yıl sonra sona erer.

Tahminî bütçe ve uygulama

Madde 19 - Fonun bütçe dönemi takvim yılıdır. Yürütme Kurulu, bir sonraki takvim yılına ait gelirleri ve yapılacak faaliyetleri esas alarak hazırlayacağı tahminî bütçeyi en geç 15 Aralık tarihine kadar Yönetim Kuruluna sunar.

Yürütme Kurulu, bütçe ile ilgili işlemleri en geç üçer aylık dönemler itibariyle değerlendirerek, gelişmeler hakkında Yönetim Kuruluna yazılı olarak bilgi sunar. Değerlendirmeler sonucunda tahminî bütçe ve uygulama arasında önemli farklılıkların ortaya çıkması veya ihtimalinin bulunması hâlinde, bunun nedenleri, alınacak önlemler ve öneriler Yönetim Kurulunun bilgi ve onayına sunulur.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 20- 9/2/2005 tarihli ve 25722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmelikte belirtilen yardımlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından 1/1/2004 tarihinden itibaren Türkiye Barolar Birliği Yardım Yönergesine uygun olarak yapılan ödemeler, bu Yönetmelik amaç ve kapsamı dâhilinde yapılmış sayılır ve Fon tarafından Türkiye Barolar Birliğine iade edilir.

Yürürlük

Madde 21 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

ETKİNLİK TAKVİMİ

20.07.2024
AV. TALAT GÖĞEBAKAN
BARO BAŞKANI

© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.